Möte i kommunstyrelsen om Covid-19

I dag, den 16 mars, deltog gruppledare Charlotte Bossen på ett extrainsatt kommunstyrelsemöte för att diskutera Malmö stads hantering av Covid-19.

På mötet höll stadens tjänstemännen bra dragningar om hur staden arbetar för att skydda riskgrupper och hur man arbetar aktivt med att minska smittspridningen. På mötet lämnade Centerpartiet tillsammans med Moderaterna inspel på ytterligare åtgärder till styrande partier i staden

 • Besöksförbud alternativt besöksrestriktioner i omsorgsverksamheten.
 • Stänga fritidsgårdar och andra verksamheter som inte direkt ingår i utbildningsuppdraget.
 • Generell rekommendation att samtliga anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån bör göra så. Lösningar för att möjliggöra den åtgärden måste lösas omgående.
 • Rekommendation att klientmöten i den mån det är möjligt genomförs som distansmöten.
 • Inför skarpa restriktioner mot resor, möten och konferenser som inte är direkt nödvändiga.
 • Låt företag som betalar avgifter till Malmö Stad skjuta upp inbetalningar av dessa. I syfte att förbättra företags likviditet.
 • Bjud på förtäring på möten som måste genomföras i syfte att värna lokala småföretagare.
 • Lägg upp strategi för att kommunicera restriktioner för individer som inte tar del av informationen via internet.
 • Genomför en ramupphandling för platser på korttidsboende i syfte att ha beredskap i händelse av att samhällssmitta innebär svårigheter för hemtjänstens verksamhet.
 • Inför restriktioner för förskolenärvaro för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga alternativt arbetslösa. Minska antalet timmar på förskola till lagstiftningens minimun 15 timmar per vecka.
 • Tillämpa samma princip för försörjningsstödsmottagare med aktivitetskrav som för anställda i Malmö Stad. Vid symptom ska frånvaro godkännas.
 • Inför brickservering i skolbespisningen och annan servering som idag sker i Malmös verksamheter, ingen självservering bör förekomma.

Centerpartiet vill passa på att rikta ett stort tack till alla de anställda i kommunen ett fantastiskt arbete för att säkerställa stadens samhällsviktiga verksamheter.