Politiker måste skydda religionsfriheten

"I Malmö har antisemitism, antiziganism och andra former av rasism länge varit ett problem. Både judar och muslimer vittnar om svårigheter för den som inte vill dölja sin tro. Att bära religiösa symboler på stan kan innebära såväl fysiska som verbala hot. Det är inte det Malmö vi vill ha. Det är inte det Helsingborg vi vill ha. Det är inte det Skåne vi vill ha. Centerpartiet tar krafttag för att vända utvecklingen" skriver Centerpartiet i Malmös gruppledare Anton Sauer tillsammans med distriktsordförande Leif Sandberg och gruppledare för Centerpartiet i Helsingborg Johan Vesterlund i Sydsvenskan.

Under förra veckan stod Sverige värd för en konferens i Malmö, Malmö International Forum on holocaust remembrance and combating antisemitism, som samlade politiker ifrån hela världen. För Centerpartiet belyste evenemanget behovet, både nationellt men även lokalt, att skydda religionsfriheten i Sverige. Varje människa i Skåne ska, oavsett trostillhörighet, kunna leva sitt liv fullt ut. Alla ska kunna känna sig trygga, i sina hem och i det offentliga rummet. Men för att det ska kunna bli verklighet krävs en rad åtgärder:

Politiker måste värna och skydda den religionsfrihet som råder i landet i större grad än idag. Varje människa har rätt till att ha en religion eller att inte ha någon, ingen annan har rätt att bestämma över det. Den som valt en religiös tillhörighet ska kunna utöva sin religion utan risk för sin säkerhet. Trossamfunden måste få ett ökat ekonomiskt stöd för säkerhetsåtgärder.

Samhällets arbete mot hatbrott måste förbättras. Regeringen måste stärka polisens hatbrott- och demokratienheter. Även de ideella organisationer som stöttar hatbrottsoffer måste få bättre förutsättningar.

Politiker behöver uppmärksamma och bekämpa den rasism som finns i samhället i större utsträckning än idag. En granskning som Dagens Nyheter gjorde tidigare i år visade att det förekommer strukturell rasism inom vården i Region Skåne. Att det är så är oacceptabelt. Kunskapen om hur rasism kan ta sig uttryck i offentliga verksamheter behöver bli bättre. Alla behöver ha en förståelse för hur rasism leder till diskriminering och vara vaksamma på det. Region Skånes riktlinjer för likabehandling inom såväl privat som offentlig vård behöver utökas.

Regeringen och riksdagen behöver stärka mediernas skydd mot hat, hot och trakasserier. De enheter inom polisen som arbetar med demokratifrågor måste också få ökade resurser. Regeringen bör ge Brottsförebyggande rådet, Brå, ett tydligare uppdrag att utbilda och stötta medier när det gäller att hantera och anmäla hot och trakasserier. Brottsofferjouren bör få utökat stöd för att stötta utsatta journalister.

Länk till hela artikeln i Sydsvenskan.