Attraktiv stadsbyggnad


Centerpartiets Malmö är en stad med levande stadsdelar, attraktiva bostäder, gröna parker och myllrande torg. Varje stadsdel ska kunna kännas som en stad i staden, med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, kultur och nöje. Förutsättningarna för stadsliv varierar kraftigt mellan olika stadsdelar, och hänger tätt ihop med några av våra största utmaningar.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Centerpartiets Malmö är en stad med levande stadsdelar, attraktiva bostäder, gröna parker och myllrande torg. Varje stadsdel ska kunna kännas som en stad i staden, med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, kultur och nöje. Förutsättningarna för stadsliv varierar kraftigt mellan olika stadsdelar, och hänger tätt ihop med några av våra största utmaningar.

Hela Malmö ska leva, och fler stadsdelar ska upplevas som gröna och attraktiva lokalsamhällen. Centerpartiet vill utveckla stadens miljonprogramsområden för att skapa trygghet, med ökade förutsättningar för lokalt företagande och bättre service. För att fler ska kunna göra bostadskarriär i sin egen stadsdel vill Centerpartiet att MKB ska låta de boende i miljonprogrammen att ombilda sina lägenheter till bostadsrättsföreningar. Centerpartiet vill även skapa förutsättningar för fler småhus och nya bostadsrätter i områdena, samtidigt som de gröna, skyddade bostadsgårdarna och de stora parkerna värnas och utvecklas.

Malmö måste växa hållbart med hänsyn till framtida generationer. Genom att staden växer på höjden sparar vi våra parker, våra grönytor och vår livsviktiga åkermark, samtidigt som fler kan bo i våra nya stadsdelar. För att fler malmöbor ska kunna njuta av grönska utanför sitt fönster vill Centerpartiet se en omfattande trädplantering med fler alléer utmed våra gator. Ödetomter och tomma platser ska kunna få användas som temporära parker och våra stadsdelsparker ska rustas upp så att fler malmöbor vill använda dem som trivsamma rekreationsområden.

Tillgången till attraktiva bostäder i blandad stadsmiljö ska öka, med fler olika boendetyper och arkitektoniska inslag. Byggande i klassisk stil ska uppmuntras på lämpliga platser, och fler möjligheter ska skapas för husbåtar och flytande villor i hamnbassänger och kanaler. När staden byggs med en variation av bostäder, trivsamma gator, spännande arkitektur och attraktiva och gröna livsmiljöer blir staden en roligare och trevligare plats att bo i, arbeta i och besöka.

Centerpartiet vill:

  • Att Malmö uppmuntrar till byggande av klassisk arkitektur på passande platser.
  • Låta fastighetsutvecklare och markägare få ett större inflytande och ta ett större ansvar i stadsbyggandet, exempelvis genom exploatörsdrivna planer
  • Möjliggöra för fler områden med flytande villor och husbåtar under mandatperioden.
  • Underlätta för fler stadsbruk och småskaliga odlingsföretag, genom att planera mer mark för stadsodling.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.