En stad som växer


Malmö är en av Sveriges snabbast växande städer. Att fler väljer att flytta hit är bra, det skapar örutsättningar för oss att utvecklas, men ger oss också utmaningar. Malmö ska växa med hållbarhet som ledord, med goda förutsättningar för hållbart resande, gröna närmiljöer, ett levande stadsliv och bevarande av Europas bästa åkermark.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Centerpartiet vill att Malmö ska växa på höjden. Genom att bygga högre och tätare när vi bygger nya områden sparar vi våra grönytor, samtidigt som vi får plats med fler bostäder och arbetsplatser. FNs riktlinjer UN Habitat som syftar till en tät och blandad stad ska vara styrande när vi bygger nya stadsdelar. Fördyrande och försvårande regler ska minska, så att fler billiga bostäder kan byggas. Ett brett utbud av boendeformer som möter olika behov är viktigt, och staden ska växa med en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och småhus.

Många fastighetsägare vill vara med och utveckla Malmö. Tyvärr räcker inte kommunens tid till, och såväl stora fastighetsbolag som små bostadsrättsföreningar kan få vänta länge innan de kan påbörja sina byggprojekt. För att undvika köer som bromsar stadens utveckling och driver upp kostnader vill Centerpartiet införa exploatörsdriva detaljplaner, där fastighetsägare som vill gå före i kön själva bekostar och utför delar av det detaljplanearbete som stadsbyggnadskontoret annars gör. Fastighetsägarna ska också få större frihet att bestämma vad som ska byggas på deras mark, där kommunen ställer grundläggande krav på kvalitéer, men överlåter till fastighetsägarna att lösa detaljerna genom att låta dem vara med tidigare i processen

Malmö måste växa på nya, innovativa sätt. Vid Malmö C finns stora fördelar och mycket att vinna med att bygga över järnvägen. Det skulle skapa attraktiv mark för olika ändamål och förena Nyhamnen med innerstaden. Eftersom överdäckning av järnväg är en lång process måste den påbörjas snarast. Därför vill Centerpartiet att Malmö inleder en dialog med Trafikverket och intresserade byggherrar.

Centerpartiet vill:

  • Stoppa överexploateringen av Malmös åkermark, och istället låta Malmö växa på höjden.
  • Att principerna från UN habitat, FNs program för hållbar stadsutveckling, blir vägledande i alla nya stadsbyggnadsprojekt i staden.
  • Bygga ihop innerstaden med Nyhamnen genom att arbeta för att däcka över järnvägen.
  • Låta fastighetsutvecklare och markägare få ett större inflytande och ta ett större ansvar i stadsbyggandet, exempelvis genom exploatörsdrivna planer
  • Ge MKBs hyresgäster möjlighet att bilda bostadsrättsföreningar i områden med många hyresrätter.
  • Möjliggöra för fler områden med flytande villor och husbåtar under mandatperioden.
  • Upplåta fler fribyggartomter för privatpersoner som vill bygga småhus eller mindre byggföretag som vill bygga småskaliga lägenhetshus.
  • Arbeta mer med pilotprojekt och "popup-cykelbanor" för att snabba på utbyggnaden av bra och attraktiv cykelinfrastruktur.
  • Att fler gator med bra potential för stadsliv ska ombildas till gågator.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.