Grön trafik


I Centerpartiets Malmö ska det vara enkelt att göra hållbara val. Fler ska ha möjlighet att klara av vardagen till fots, med cykel eller kollektivtrafik. De cykelbanor och busstråk som byggs inom ramen för storstaspaketet och den framtida Öresundsmetron är avgörande för att kunna nå den visionen. I kombination med ökade förutsättningar för elektrifiering kan vi utvecklas mot en hållbar framtid.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

I en allt tätare stad är ytan begränsad. Därför måste utrymmet på våra gator fördelas så att fler malmöbor kan resa utan att trängseln ökar. Fler gator får separata busskörfält, så att kollektivtrafiken blir pålitligare. Busskörfält ska även kunna nyttjas av taxi och näringslivets transporter; när staden växer kraftigt och fler vill använda våra gator måste nyttotrafiken prioriteras före annan biltrafik.

Att fler malmöbor tar cykeln är bra för miljön, bidrar till förbättrad folkhälsa och skapar en attraktiv och levande stadsmiljö. Goda förutsättningar, med breda och raka cykelvägar är viktigt för att fler ska välja cykeln. Det pågående arbetet med supercykelstråk, där cykeln får lika goda förutsättningar som bilen historiskt haft, behöver accelereras. För att skapa förutsättningar för mer cykling här och nu ska fler cykelbanor byggas som pilotprojekt som går fort att bygga, till exempel genom att gator smalnas av eller enkelriktas för att skapa mer utrymme för cyklister. Fler gator ska regleras som gång- och cykelfartsgator, så att cyklister och fotgängare prioriteras i fler delar av staden.

Det ska vara enkelt att resa hållbart, även om resan kräver bil. För att de som bor i lägenhet ska kunna ladda sin elbil på natten vill Centerpartiet göra det möjligt att sätta upp laddstolpar utmed gatorna. För den som bor utanför staden där kollektivtrafiken är begränsad ska det vara enkelt och smidigt att parkera vid stadsgränsen, med attraktiva pendlarparkeringar vid motorvägen och goda buss- och tågförbindelser till stadens nöjes- och arbetsplatser.

Centerpartiet vill:

  • Tillåta utplacering av laddstolpar längs lämpliga gator, för att möjliggöra för elbilsladdning i områden med boendeparkering.
  • Att gods- och näringslivstransporter ges högre prioritet än övrig biltrafik om utrymmet på gatorna är begränsat.
  • Att gods- och näringslivstransporter ges högre prioritet än övrig biltrafik om utrymmet på gatorna är begränsat.
  • Bygga fler pendlarparkeringar och förbättra förutsättningarna att ta sig till och från dem med kollektivtrafik.
  • Bygga fler stöldsäkra cykelställ och övervakade cykelparkeringar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.