Småhus i Limhamns norra hamn

Bild

I många hamnstäder runt om i världen har utvecklingen på sjötransportområdet medfört att det finns kajer och hamnbassänger som inte längre används för sitt ursprungliga ändamål. Dessa kajer och hamnbassänger är en värdefull resurs i städer som Centerpartiet vill ta tillvara på med sitt fördelaktiga läge vid vatten.

Det finns många fördelar med att placera flytande småhus vid kajer i gamla outnyttjade hamnbassänger. Människor trivs vid vatten och vill gärna bo och vistas vid vatten. Mer liv och rörelse i gamla hamnmiljöer ökar stadslivets attraktivitet för både invånare och besökare. På Ön i Limhamn i den del som vetter mot den gamla industrihamnen, “cementhamnen” finns en till största delen helt outnyttjad kaj som ger ett livlöst och ödsligt intryck.

Om det vid en sådan kaj placeras flytande småhus som ett tilltalande boendealternativ blir kajområdet i sig också mer tilltalande som ett intressant promenadstråk. Malmö är en ytmässigt kompakt och begränsad stad varför det också är värdefullt att kunna använda outnyttjade kajer och hamnbassänger för bostadsändamål. Flytande småhus saknas i stort sett i Malmö men är en attraktiv boendeform som skulle kunna bidra till en trivsammare hamnmiljö, bland annat i Limhamns gamla industrihamn.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att uppdra åt Tekniska Nämnden att i samråd med berörda nämnder att ta initiativ till att det byggs bostäder i form av flytande småhus på Ön i Limhamns gamla industrihamn.

Kay Wictorin (C)

Martin Molin (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.