Delaktighet och demokrati


Alla malmöbor förtjänar att känna sig delaktiga i samhället. Det handlar dels om att ha en meningsfull sysselsättning och känna att man bidrar till samhället, men också att det finns möjligheter att påverka i vardagen. Det är viktigt att medborgarna känner tillit till samhället och att stöd ges när det behövs.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Malmö ska vara en öppen stad med plats för nya malmöbor. En del kommer hit som flyktingar på väg från krig och förtryck. En del kommer hit som rekryterad talang på väg till ett nytt jobb. Varken byråkrati, föråldrad lagstiftning eller fördomar ska stå i vägen för att fler kan få ett jobb att gå till. För många är språket en nyckel. Centerpartiet vill se en utvecklad och nivågrupperad SFI, där den med god inlärningsförmåga snabbt ska få komma ut i arbete. Att kombinera SFI med praktik, för att lära sig svenska på jobbet, ska vara standard där så är möjligt. En egen försörjning är nyckeln till frihet. För att alla som kan arbeta ska arbeta, vill Centerpartiet att det ställs aktivitetskrav vid försörjningsstöd. Med aktiviteter som evidensbaserat hjälper individer närmare ett första, eget jobb.

Lokalsamhället är Malmös viktigaste kraft. Malmöbornas möjlighet att påverka och utveckla sin stadsdel måste öka. Centerpartiet vill se ett ökat medborgarinflytande på stadsdelsnivå, exempelvis inspirerat av landsbygdens byalag där medborgare och lokala företagare får större möjlighet att medverka i beslut som rör närområdet och hur investeringar ska fördelas

Malmöborna måste kunna lita på att kommunen verkar för deras bästa. Tyvärr upplever allt för många att kontakter med kommunen, oavsett om det handlar om skolval, bygglov eller sociala åtgärder, blir alltför byråkratiska. Under mandatperioden vill Centerpartiet genomföra en total genomlysning av stadens förvaltningar som har kontakt med allmänheten, och säkerställa att staden alltid jobbar för invånarnas bästa.

Malmöbornas möjlighet att påverka i politiska val måste öka. Malmö har färre folkvalda politiker än många andra kommuner, samtidigt som indelningen i två valkretsar ger en högre valspärr, något som lett till att alla riksdagens partier inte är representerade i Sveriges tredje största stad. För att alla röster ska räknas kommer Centerpartiet verka för en sammanslagning av Malmös två valkretsar, eftersom vi är och ska vara ett Malmö!

Centerpartiet vill:

  • Införa aktivitetskrav för att uppehålla försörjningsstöd, där aktiviteterna evidensbaserat ska föra individer närmare arbetsmarknaden.
  • Införa nivåanpassning av SFI med snabbspår för de individer som har goda förutsättningar att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden.
  • Erbjuda arbetspraktik tillsammans med SFI inom bristyrken samordnat med Malmös företag.
  • Skapa bättre förutsättningar för medborgarinflytande på stadsdelsnivå, med inspiration från byalag.
  • Att Malmö ska bli en valkrets.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.