En feministisk och inkluderande stad


Malmö ska vara en stad där alla har samma förutsättningar. Oavsett om det är i förskolan, på arbetsplatsen, i föreningslivet eller på äldreboendet så ska ingen särbehandlas på grund av kön, sexuell läggning, härkomst eller religion. Alla ska ha likvärdiga förutsättningar för självförverkligande och framgång. Engagemang, flit, hårt arbete och entreprenörskap ska främjas, ojämställda strukturer brytas och lika möjligheter säkerställas, för malmöbornas bästa.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Ingen ska behöva frukta den man lever tillsammans med. Stadens kvinnojourer gör ett fantastiskt jobb för att motverka våld i nära relationer och skydda de som inte ens kan känna sig trygga i sitt eget hem. Centerpartiet vill ge dem de förutsättningar de behöver. Den långsiktiga finansieringen måste säkras, och jourerna ska vara en självklar del av stadens trygghetsskapande samverkansarbete. För att säkerställa att det alltid finns möjlighet att ta emot den som måste lämna sitt hem på grund av våld ska den som lever i ett skyddat boende erbjudas möjlighet till en trygg och skyddad tillvaro genom att få förtur i MKBs bostadskö.

Det är viktigt att stadens unga har positiva förebilder som dom kan identifiera sig med. Av den anledningen är det viktigt att det i stadens skolor och förskolor arbetar både män och kvinnor i olika åldrar, och kunskap om destruktiva maskulina och feminina normer ska finns hos all personal i stadens utbildningsverksamhet.

Skolan ska vara en skyddad plats för alla, oavsett sexuell läggning, religion eller härkomst. Centerpartiet kommer alltid att stå upp för rätten att få uttrycka sin livsstil eller värderingar i skolan genom exempelvis mat, kläder eller utsmyckningar. Därför vill Centerpartiet öka kunskapsnivån hos stadens elevhälsoteam och erbjuda kontinuerlig vidareutbildning inom exempelvis HBTQ+-frågor, så att alla unga tryggt kan uttrycka sina identiteter och förlita sig på stöd från vuxenvärlden vid behov.

Malmö stad ska vara en föregångare som arbetsgivare. Utvecklingen mot att vara en jämställd arbetsgivare går framåt, men mer behövs. Vi måste skapa lika villkor mellan manligt och kvinnligt dominerade förvaltningar, med bättre förutsättning för löneutveckling och minskade personalgrupper för chefer i kvinnodominerade branscher.

Centerpartiet vill:

 • Inkludera kvinnojourer i det trygghetsskapande arbetet, så som Communities That Care (CTC).
 • Arbeta för ökad grannsamverkan mot våld i hemmet inom allmännyttan.
 • Ställa krav på att alla barn som bor i skyddat boende ska kunna få evidensbaserat stöd för att bearbeta våld de fått uppleva eller bevittna.
 • Ge förtur i bostadskön för individer som bor på skyddat boende.
 • Skapa långsiktiga förutsättningar för idéburen sektor och fristående aktörer att komplettera socialtjänstens verksamhet.
 • HBTQ+-säkra elevhälsan, med kontinuerlig möjlighet för vidareutbildning.
 • Säkra fortsatt firande av Pride i Malmö.
 • Höja kompetensen om destruktiva feminina och maskulina normer inom förskola, skola och fritidsgårdar.
 • Säkerställa jämställda träningstider på fritidsanläggningar.
 • Förbättra förutsättningarna för löneutveckling i kvinnodominerade yrken inom kommunens verksamheter.
 • Arbeta aktivt mot en jämnare könsfördelning bland anställda inom kommunen.
 • Införa tak för antal underanställda inom vård och omsorgsverksamheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.