En kraft för den fria kulturen

Ett rikt kulturliv är väsentligt för en levande stad i ständig rörelse. Kulturen måste få röra sig i takt med staden, anpassa sig efter samtiden och finnas tillgänglig för alla. Malmö har en speciell plats i Sveriges kulturliv, och vår kulturscen har inslag från hela världen.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Kulturen i Malmö ska utgå från individen. Centerpartiet vill öka möjligheterna till kulturutövande i hela staden. Ett rikt kulturliv stadsdelarna är både trevligt och attraktivt, och samarbetet mellan stadens kulturutövare och fastighetsägare måste öka. Tillgången till lokaler för kultur är avgörande, och Centerpartiet vill utöka stadens kulturlotsverksamhet så att kulturen får ta plats. När vi bygger nya stadsdelar måste förutsättningar för kultur och nattliv finnas med, och mängden överkomliga lokaler för kultursyfte ska öka.

2029 kan Malmö bli Europas kulturhuvudstad. Som kulturhuvudstad ska Malmö framförallt verka för att lyfta fram den småskaliga gräsrotskulturen som finns runt om i vår stad, men vi måste också tillgängliggöra all den kultur som kan erbjudas i stadens regi. I Malmö stads ägor finns en konstskatt som väntar på att ställas ut, och ett nytt konstmuseum måste påbörjas snarats om det ska kunna stå klart innan kulturhuvudstadsåret, vilket Centerpartiet kommer verka för.

Malmö ska utvecklas som besöksmål. I staden finns många besöksanläggningar som drivs i kommunens regi. För att ge dem större frihet att utvecklas på ett självständigt sätt, med större beslutsmandat över sin verksamhet vill Centerpartiet att dessa ombildas till stiftelser med syfte att bevara och utveckla sin verksamhet, och göra den tillgänglig och attraktiv för såväl malmöbor som tillresta besökare. Malmös kulturföretagare gör viktigt arbete som också främjar turism och trivsel i stadsmiljön. Den ekonomiska tryggheten för våra kulturföretagare måste stärkas. Det ska vara lätt att driva kulturföretag i hela Malmö med minskad byråkrati och regelkrångel.

Det kommunala kulturutbudet ska i första hand understödja det fria kulturlivet. Det kan handla om att tillgängliggöra kultur för barn, att öka den kulturella jämställdheten och skapa synergieffekter där ett brett utbud av kultur ökar stadens attraktivitet. Men offentlig kultur får aldrig ske på ett sätt som konkurrerar ut den fria kulturen. Därför vill Centerpartiet se en genomlysning av de kommunala kultursatsningarna, för att säkerställa att staden inte i onödan bedriver konkurrerande verksamhet. Kommunens kulturstöd ska inte villkoras med krav på kulturella inriktningar. Centerpartiet är en kraft för den fria kulturen, för Malmös bästa.

Centerpartiet vill:

  • Att Malmös kulturlots utökas till att också arbeta för en levande stadsmiljö och ett attraktivt nattliv.
  • Att Malmöfestivalen görs om i grunden, med inspiration från stadsfestivaler runt om i världen.
  • Intensifiera planering av ett nytt konstmuseum, så det finns på plats när Malmö blir Europas kulturhuvudstad 2029.
  • Ge stadens besöksanläggningar större möjlighet att utvecklas genom att ombilda dom till stiftelser i de fall det är lämpligt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.