En stad för framtida generationer


Alla malmöbor ska ha rätt till en god miljö, och kunna njuta av grönytor, biologisk mångfald, ren luft och rent vatten, även i en framtid där Malmö växer. Malmö sätter ribban högt när det kommer till miljö och klimat. Det är bra, och något som Centerpartiet avser fortsätta.

Tyvärr saknas i många fall verktyg och styrning för att uppnå de högt satta mål som finns i stadens ambitiösa miljöprogram för det kommande årtiondet. För att säkerställa att alla stadens förvaltningar tar sitt ansvar, vill Centerpartiet tillsätta en oberoende expert- och forskarpanel som kontinuerligt granskar och utvärderar stadens miljöarbete.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Att bo i en stad gör det enkelt att leva hållbart, inte minst i en geografiskt kompakt stad som Malmö. Samtidigt är urbaniseringen den starkast bidragande orsaken till att den biologiska mångfalden minskar. Genom att ställa krav på att all ny bebyggelse verkar för att stärka den biologiska mångfalden, exempelvis med fler växter, bikupor, odlingsmöjligheter och insektshotell, samtidigt som vi säkrar mark för fler gröna oaser i form av parker och koloniområden kan staden växa på ett sätt som värnar ett rikt och livsviktigt djur- och växtliv. Staden ska också byggas i hållbara material, och fler hus ska byggas i trä eftersom trä är ett material som inte bara binder koldioxid, utan också bidrar till bättre inomhusklimat och minskade transporter.

Alla malmöbor ska kunna andas ren luft, i hela staden. Utsläppen från vägtrafik är en stor källa till ohälsa, framförallt kring våra större gator. Med fler eldrivna bilar och bussar har halterna minskat, och Centerpartiet vill påskynda den utvecklingen genom att genomföra pilotprojekt med miljözoner och andra åtgärder som kan leda till minskade utsläpp från vägtrafiken på våra mest förorenade platser.

Rent vatten borde vara en självklarhet. Tyvärr är både Öresund och våra kanaler allt för utsatta. Rent vatten är inte bara viktigt för naturen, det bidrar också till malmöbornas trivsel, biologisk mångfald och motverkar global uppvärmning, i Öresund lever djur och växter som bidrar till att hålla vattnet rent och binda koldioxid. För att säkra hållbara vatten även för framtida generationer vill Centerpartiet verka för att Öresund ska få ytterligare skydd, samtidigt som insatserna för att rena vattnet i såväl havet som i stadens kanaler ska öka.

Centerpartiet vill:

  • Instifta en extern expert- och forskarpanel, som ska granska och utvärdera stadens klimat- och miljöarbete.
  • Stärka miljökraven på fordon i de delar av staden med sämst luft, men lokala miljözoner.
  • Att skyddet av Öresund ur ett natur- och miljöskyddsperspektiv stärks.
  • Att arbetet med uppgrundning av Malmös hamnbassänger fortsätter, för att förbättra förutsättningar för växt och djurliv.
  • Att staden antar en strategi för hur vi kan öka byggandet i trä, och andra klimatsmarta alternativ.
  • Anta en policy om att all nybyggnation i staden ska verkar för att stärka den biologiska mångfalden.
  • Att gröna tak eller solceller ska vara standard i alla nya detaljplaner och större bygglov.
  • Sänka trösklarna för fastighetsägare som vill installera solceller.
  • Förlänga arrendetiderna för de lantbrukare som arrenderar kommunens åkermark.
  • Öka incitamenten för att bygga in hållbarhets- och delningstjänster i nya och befintliga bostäder.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.