Trygghet och beredskap


I Centerpartiets Malmö ska alla känna trygghet, oavsett vart du bor. För att nå en långsiktigt hållbar trygghet krävs ökade förebyggande insatser. Samhället ska vara närvarande i alla stadsdelar, dels i form av bra skolor och en god omsorg, men även i form av trygghetsvärdar och poliser. En närvarande stadsdelspolis är viktig för att bygga förtroende och skapa goda relationer, och staden ska arbeta proaktivt med exempelvis fler polisbesök i skolan. Stadsplaneringen i utsatta områden ska verka för att skapa trygga gator med fler arbetsplatser och målpunkter som bidrar till ögon på gatorna, dygnet runt.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Ökat företagande är en nyckel för att skapa fler arbetstillfällen och lyfta människor ur utsatta situationer. Stadens företagare ska kunna driva sina verksamheter utan att behöva utsättas för kriminalitet. Arbetet med att involvera stadens företagare i det brottsförebyggande arbetet, exempelvis genom samarbeten som Business Improvement Districs (BID) och Communities That Care (CTC), ska öka.

I en orolig omvärld krävs en ökad krisberedskap. Pandemier och konflikter som leder till stängda gränser och ansträngda relationer påverkar oss genom exempelvis varubrist, otrygghet och utländska påverkansförsök. Även andra kriser, som långvariga strömavbrott, kräver att vi höjer vår beredskap för att samhället ska fungera. Kommunen behöver en handlingsplan för hur vi agerar vid eventuell varubrist, och vår datasäkerhet behöver höjas genom kontinuerliga risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunens data ska vara tillgänglig även vid kriser genom att kritisk data lagras både i molnet och i fysiskt format, och stadens kompetens inom IT-säkerhet behöver höjas.

I Malmö ska alla känna sig trygga, oavsett kön, ålder, härkomst, sexuell läggning eller religion. Vardagsbrottsligheten mot äldre har ökat och kräver att staden riktar uppmärksamhet och samverkar med berörda myndigheter. Kampen mot hedersförtryck i Malmö ska prioriteras och kräver ökad kunskap i stadens verksamheter och långsiktig finansiering till stödorganisationer. För att öka kunskapen om religiösa förtryck och motverka antisemitism vill Centerpartiet ge fler av stadens elever möjlighet till hågkomstresor till koncentrations- och förintelseläger.

Centerpartiet vill:

  • Utöka arbetet med trygghetsvärdar i hela Malmö.
  • Att Malmös skolor arbetar för att skapa en god relation mellan ungdomar och polis redan från tidiga åldrar.
  • Att Malmö ska ha en ansvarsfull och restriktiv användning av övervakningskameror i offentlig miljö.
  • Se över riktlinjer och kommunikation om beredskap vid krissituationer.
  • Kartlägga riskerna och planera för varubrist.
  • Genomföra kontinuerliga risk- och sårbarhetsanalyser av stadens system.
  • Säkerställa att kritisk data är tillgänglig vid kris genom ökad molnlaring.
  • Utöka kompetensen inom stadens IT-säkerhet.
  • Att alla elever i årskurs nio ska erbjudas möjligheten att åka på hågkomstresor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.