En vård att lita på


Sjukvården håller generellt hög kvalitet. Men det finns brister med tillgänglighetsproblem och långa köer som förvärrats i samband med pandemin. Centerpartiet har varit pådrivande för en primärvårdsreform som skapar en vård närmare människorna. En bättre fungerande sjukvård för äldre ska byggas på en tillgänglig primärvård med ökad geriatrisk kompetens, en fast läkarkontakt och en mer kompetent vård i kommunens äldreomsorg .

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Alltmer kvalificerad vård av äldre utförs i hemmen och på äldreboenden. Denna nära vård ska ha samma höga kvalitet och förutsättningar för individuell läkarbedömning som alla annan vård. Centerpartiet vill ha fler mobila team för kvalificerad och god vård av äldre malmöbor i deras hem.

Malmö stad måste i sin äldreomsorg klara av allt från att hjälpa äldre med städning, matinköp och utevistelse till vård. Äldre är individer med olika behov, livsstil och intressen. Många klarar sig själva men andra har omsorgsbehov av olika slag och en del behov av mer kvalificerad vård med heldygnsomsorg. Därför vill Centerpartiet utveckla ett mer småskaligt, behovsanpassat och varierat utbud av äldreboenden, med trygghetsboenden, profilboenden, och mer specialiserade boenden anpassade till olika vårdbehov.

Malmö har hög personalomsättning i flera yrkesgrupper, inte minst bland sjuksköterskor. Sjuksköterskorna har hög arbetsbelastning i kombination med ständiga nyrekryteringar och introduktion av nyanställda. Det är en ohållbar situation både för personalen och de i behov av vård i Malmö. Sjuksköterskor är en medicinsk nyckelgrupp i kommunens vård- och omsorgsverksamhet, en yrkesgrupp där personalomsättningen under lång tid har varit alldeles för hög. Under den senaste mandatperioden har det även flaggats för att stadens stora kompetensgap som kommer utan åtgärder ha negativ påverkan på både verksamheten och arbetsmiljön i framtiden.

Bristen på personal har också medfört höga kostnader för inhyrning av bemanningssjuksköterskor. Centerpartiet vill därför öka grundbemanningen av sjuksköterskor och andelen sjuksköterskor med specialistutbildning. Både för att säkerställa kvalitet i vården men också för att förbättra arbetsförhållandena för personalen.

Centerpartiet vill:

  • Att grundbemanningen av sjuksköterskor ökas och inhyrning av bemanningssjuksköterskor ska minskar.
  • Att det i samarbete med Region Skåne tillskapas fler mobila team för kvalificerad vård av äldre i deras hem.
  • Att andelen sjuksköterskor med specialistutbildning höjs.
  • Att det görs en översyn av arbetsförhållandena för personalen i syfte att höja kvaliteten i verksamheten och minska den höga personalomsättningen i flera yrkesgrupper.
  • Att som ett led i att förbättra chefernas arbetsförhållanden införa ett tak för hur många underställda en chef får har i äldreomsorgen.
  • Att arbetsorganisationen utvecklas så att det blir ökad kontinuitet i hemtjänsten.
  • Att det upprättas en plan för avveckling av delade turer i hemtjänsten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.