vård och ett tryggt åldrande


Malmö ska vara en av de bästa städerna att åldras i, en äldrevänlig stad. Antalet äldre ökar och äldrefrågorna kräver ökad uppmärksamhet. Centerpartiet vill se ett helhetsgrepp på äldrefrågorna under den kommande mandatperioden. Det handlar om vård och omsorg av högre kvalitet, men också om ett tydligare äldreperspektiv i stadsplaneringen och utformningen av stadsmiljön. Det som är bra för Malmös äldre är bra för alla!

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Många äldre har det bra men alltför många känner sig otrygga och drabbas av brister i kommunens verksamheter. Centerpartiet ser äldre människors livserfarenhet och kompetens som en värdefull tillgång för samhället och vill att alla äldre ska ha goda levnadsvillkor. Åldersdiskriminering och bristande insikt om hur äldre är, hur de lever och har det i dagens samhälle är ett problem vi som stad måste bemöta. Äldre i Malmö är i likhet med Malmöbor i andra åldersgrupper individer med olika personlighet, livsstil, intressen, förmågor och behov.

Äldre idag är friskare och aktivare högre upp i åldrarna än bland tidigare generationer. Med förebyggande insatser kan äldres välmående öka, ofrivillig ensamhet motverkas och behovet av vård och omsorg reduceras eller skjutas upp. Men med allt fler äldre framöver med omfattande behov av vård och omsorg följer nya krav på kompetens, hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Erfarenheterna av Coronapandemin måste tas till vara för en bättre beredskap mot störningar av olika slag i verksamheter för bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning.

Även den som är i behov av andra typer vård och omsorg ska få valmöjligheter och bra stöd från kommunen. Funktionsstödet i Malmö ska vara individanpassat, ge inflytande över vardagslivet och möjlighet att påverka den egna situationen. I Centerpartiets Malmö ska alla medborgare ha rätt till ett bra liv och möjligheten att nå sin fulla potential.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.