Funktionsrätt


Malmö ska vara en inkluderande stad, en av landets bästa kommuner att leva i för personer med funktionsvariation. Det ska gå att leva ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar. Funktionsstödet i Malmö ska vara individanpassat, ge inflytande över vardagslivet och möjlighet att påverka den egna situationen. Centerpartiet vill ha valfrihet i LSS-verksamheten med många olika utförare av stöd och service av olika slag.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Flera mindre aktörer kan bli ett bra komplement till daglig verksamhet och habilitering i stadens egen regi och möjliggör mer individanpassade aktiviteter. Vidgat samarbete med företag och stadens förenings- och kulturliv kan förbättra möjligheterna att erbjuda malmöbor med funktionsvariation både sysselsättning och kulturupplevelser.

LSS-boenden ska utformas småskaligt och vara så hemlika och trivsamma som möjligt. Det behövs också anpassade lokaler där personer med samma typ av funktionsvariation kan träffas och umgås. Anhörigas insatser är värdefulla och av största betydelse för välmåendet hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Centerpartiet vill att behovet av stöd till anhöriga i såväl LSS-verksamheten som i vården och omsorgen om äldre särskilt uppmärksammas och vidareutvecklas.

Centerpartiet vill:

  • Att erfarenheterna från Coronapandemin tas tillvara med syftet att förbättra beredskapen i äldreomsorgen och LSS-verksamheten mot störningar av olika slag.
  • Att Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda goda kompetensutvecklings- och karriärmöjligheter för anställda i äldreomsorgen och LSS-verksamheten.
  • Att LSS-boenden ska vara småskaliga och inte institutionslika, samt utformas för att ge så stor hemkänsla som möjligt.
  • Att det införs valfrihet i LSS-verksamheten med bättre förutsättningar för individanpassade aktiviteter i daglig verksamhet.
  • Att samarbetet med företag, förenings- och kulturliv vidgas i LSS-verksamheten för att i större utsträckning kunna erbjuda malmöbor med funktionsvariationer både sysselsättning och kulturupplevelser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.