SKTF

Bild

Skånska Tidningsföreningen u p a äger idag samtliga A-aktier i Gertrud Fastigheter AB samt 961 B-aktier, vilket motsvarar 92% av röstetalet i bolaget. Föreningen bildades år 1919 i syfte att äga och utge dagstidningen Skånska Dagbladet. Idag äger koncernen en fastighet i centrala Malmö. Skånska Tidningsföreningen u p a bedriver ingen rörelse och har inga anställda. Moderföreningen har sitt säte i Malmö.

FÖRENINGSSTÄMMA 2023
SKÅNSKA TIDNINGSFÖRENINGEN upa

Medlemmarna i Skånska Tidningsföreningen upa kallas härmed till föreningsstämma den 31 maj kl 10:00 som hålls på Sankt Gertrud, Östergatan 7B i Malmö.

Föreningsstämman öppnar kl 10.00, för er som vill vara med på ekonomigenomgången så kommer den hållas mellan 09:00-10:00 som en del av bolagsstämman.

Anmälan till föreningsstämman ska ske senast måndagen den 29 maj via mejl till: torbjorn.raimosson@telia.com

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande/vice ordförande för stämmans förhandlingar
 3. Val av sekreterare för stämmans förhandlingar
 4. Val av justerare (2 st)
 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd
 7. Godkännande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 8. Föredragning av årsredovisning 2022 och eventuella frågor gällande föredragen årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningar (koncern och moderförening)
 11. Beslut angående styrelsens förslag till resultatdisposition
 12. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter, förtroendemannarevisorer och valberedning
 14. Notering av Centerpartiets representanter i styrelsen
 15. Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande
 16. Val av revisorer, förtroendemannarevisorer och suppleanter till dessa
 17. Val av valberedning
 18. Annat ärende som ankommer på stämman
 19. Avtackningar
 20. Stämmoförhandlingarna avslutas

Årsredovisning hålls tillgänglig hos föreningens styrelse i Malmö fram till föreningsstämman och visas för den medlem som så begär.

Tidningsföreningens andelsägare hälsas välkomna!

Styrelsen


Sekreterare Torbjörn Raimosson torbjorn.raimosson@telia.com


Föreningens styrelse:

Ola Olsson, ordförande

Leif Sandberg, vice ordförande

Maria Bohr Frank

Camilla Ländin

Katarina Svensson

Christoffer Larsson

Bengt Svensson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.