SKTF

Bild

Skånska Tidningsföreningen u p a äger idag samtliga A-aktier i Gertrud Fastigheter AB samt 961 B-aktier, vilket motsvarar 92% av röstetalet i bolaget. Föreningen bildades år 1919 i syfte att äga och utge dagstidningen Skånska Dagbladet. Idag äger koncernen en fastighet i centrala Malmö. Skånska Tidningsföreningen u p a bedriver ingen rörelse och har inga anställda. Moderföreningen har sitt säte i Malmö.

FÖRENINGSSTÄMMA 2024
SKÅNSKA TIDNINGSFÖRENINGEN upa

Medlemmarna i Skånska Tidningsföreningen upa kallas härmed till föreningsstämma som hålls fredagen 31:e maj 2024. Stämman hålls i Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14, Malmö.

Föreningsstämman öppnar kl 14.00.

Anmälan till föreningsstämman ska ske senast onsdagen 29 maj via mejl till: torbjorn.raimosson@telia.com

1.       Stämman öppnas

2.       Val av ordförande/vice ordförande för stämmans förhandlingar

3.       Val av sekreterare för stämmans förhandlingar

4.       Val av justerare (2 st)

5.       Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

6.       Upprättande och godkännande av röstlängd

7.       Godkännande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

8.       Föredragning av årsredovisning 2023 och eventuella frågor gällande föredragen årsredovisning.

9.       Föredragning av revisorernas berättelse

10.   Fastställande av resultat- och balansräkningar (koncern och moderförening)

11.   Beslut angående styrelsens förslag till resultatdisposition

12.   Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

13.   Fastställande av arvoden för styrelseledamöter, förtroendemannarevisorer och valberedning

14.   Notering av Centerpartiets representanter i styrelsen

15.   Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande

16.   Val av revisorer, förtroendemannarevisorer och suppleanter till dessa

17.   Val av valberedning

18.   Annat ärende som ankommer på stämman

19.   Avtackningar

20.   Stämmoförhandlingarna avslutas

Årsredovisning hålls tillgänglig hos föreningens styrelse i Malmö fram till föreningsstämman. Årsredovisningen skickas till medlem som så begär.

Tidningsföreningens andelsägare hälsas välkomna!

Styrelsen

 

 

 

Nuvarande styrelsen:

Sekreterare Torbjörn Raimosson torbjorn.raimosson@telia.com

Föreningens styrelse:

Bengt Svensson, ordförande

Ann-Helen Nilsson, vice ordförande

Ola Olsson

Maria Bohr Frank

Camilla Ländin

Katarina Svensson

Erik Ovesson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.