Öka andelen närproducerat

Bild

Med hjälp från Skånes gröna och blå näringar kan vi ställa om för en hållbar framtid.

Skånes gröna och blå näringar, det vill säga det vi odlar på våra åkrar, brukar i våra skogar och fiskar i våra vatten, är alla avgörande om vi ska kunna ställa om för en hållbar framtid. Vi måste värdesätta de resurser som Skåne har, bland annat norra Europas bästa åkermark och riklig tillgång till fiskevatten.

 • Planering av användning av åkermark ska ske genom mellankommunala samarbeten så att den mest lämpliga marken exploateras, inte den odlingsmässigt bästa åkermarken.
 • Industriområden förtätas för att minska markanvändningen och värna den skånska åkermarken.
 • Krav på konsekvensbeskrivning vid varje föreslagen planläggning på åkermark införs.
 • Region Skåne antar en definition av begreppet Närproducerat för att kunna mäta hur regionen lever upp till sitt miljömål om närproducerade livsmedel.
 • Andelen närproducerade livsmedel i de offentliga upphandlingarna ökar.
 • Konkurrenskraften för den skånska livsmedelsproduktionen stärks genom förkortade handläggningstiderna och förenklade tillståndsprocesser.
 • Fler byggnader byggs i långsiktigt hållbara material, för att på sikt sänka klimatavtrycket från byggsektorn.
 • Stadsodlingar får ta plats genom att finnas med i arbetet kring detaljplaner.
 • Det öppnas upp för fler praktikplatser inom de gröna och blåa näringarna för att på så vis öka dess attraktivitet.
 • Region Skåne anslår forskningsbidrag med syfte att se över möjligheterna att återbruka slam från avloppsrening i jordbruket.
 • Regeringen ser över de regleringar som idag är gällande för vårt småskaliga och kustnära fiske.
 • Öresunds görs till ett biosfärområde och marint skyddsområde för att stärka den biologiska mångfalden och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
 • Arbeta för ökad skånsk produktion av förnybar energi, så som biogas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.