Hela skåne ska leva

Bild

Centerpartiet vill att hela Skåne ska leva. Då måste vi komma med lösningar för både vardag och fritid, för privatpersoner och företag. Vi behöver erbjuda alternativ som är hållbara både för miljön och för livspusslet.

Om hela Skåne ska leva behövs flexibla trafiklösningar för fler. För att tillgodose de behov som såväl privatpersoner som företag har gällande infrastruktur behövs omfattande insatser. Flera olika trafikslag behöver ges möjlighet att utvecklas för att kunna passa flera människors behov.

 • Regionala arbetsplatser, pendlarparkeringar, vårdcentraler och sjukhus utrustas med laddstolpar.
 • Fler laddstolpar upprättas för att öka möjligheterna för människor att välja gröna fordonsalternativ.
 • Säkra cykelvägar möjliggör cykeln som ett självklart alternativ eller komplement till kollektivtrafik och egen bil.
 • Cykelvägar som binder ihop Skåne byggs ut.
 • Vandringslederna i Skåne underhållas och utvecklas.
 • Sverigeleden och övriga cykelleder i Skåne underhålls och utvecklas.
 • Det införs fler flexibla kollektivtrafiklösningar samt komplement till tidtabellslagd kollektivtrafik.
 • Cykelvägarna i hela Skåne är trygga, säkra och i största möjliga mån anslutna till kollektivtrafikens hållplatser.
 • Arbetet med att bygga ut en tredje fil på E6:an för klimatsmart trafik fortsätter.
 • Mobilitetslösningar så som bilpooler utvecklas på fler ställen.
 • Den skånska järnvägs- och busstrafiken värnas och utvecklas.
 • Regiontågstrafik och superbussar värnas, den är avgörande för en fungerande arbetspendling i Skåne.
 • Skåne ska få en större andel av statliga medel för infrastruktur.
 • Underhållet av järnvägarna i Skåne förbättras och prioriteras av Trafikverket.
 • Förutsättningarna för godstrafik på järnväg förbättras.
 • Skånebilden blir verklighet, där en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och en metro mellan Malmö och Köpenhamn realiseras.
 • Det blir fler möjligheter att resa med nattåg till kontinenten.
 • Etappen av E22:an (Fjälkinge – Bromölla) byggs om till motorväg.
 • Det införs en basnivå för våra riks- och landsvägar så att vi får förhöjd kvalitet och bättre säkerhet på våra vägar.
 • Hamnbolagen arbetar för heltäckande hamnområden med god tillgänglighet till landbaserad transport.
 • Initiativ till utveckling av tankstationer för klimatneutrala drivmedel underlättas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.