Remissvar Visionen

Svalövs kommun Vision - Där människor växer!

Centerpartiet har länge drivit frågan om att ta fram en vision för Svalövs kommun. Sedan 2004 har det inte uppdaterats någon övergripande vision för kommunen. Däremot har verksamheterna själva tagit fram egna visioner, för man har insett behovet av att ha en långsiktig styrning över tid.

Vi anser att arbetet med att ta fram visionen har varit väldigt strukturerat och gjorts på ett professionellt sätt. Vi anser vidare att det arbetssätt som valts med möten med allmänhet, skolor och förvaltningen har varit framgångsrikt.

Den vision man nu har kommit fram till anser vi är bra. Den är konkret och går att applicera i verksamheternas vardag.

Denna visionen kommer att fungera både inåt och utåt. Inåt i organisationen där vi som arbetsgivare måste fråga oss just - hur får vi människor att växa? Är det genom utbildning eller karriärmöjligheter eller på andra sätt? Men, det handlar också om att attrahera nya medarbetare över tid. Så visionen kommer att bidra till att vi blir en attraktivare arbetsgivare.
Utåt, ja det handlar om de som använder våra tjänster men också våra medborgare, de som driver företag i vår kommun och de vi vill ska bo och verka i vår kommun framöver. Här kommer visionen att vara viktig i hur vi får människor att växa från födseln till livets slutskede. Men, det handlar också om fritiden där vår omgivning och natur också ska leva upp till visionen.

De fyra rummen:
Har mod och framåtanda
Knyter samman
Låter människor växa
Har kvalitet för liv

De fyra rummen tycker vi är väldigt bra och gör att varje verksamhetsområde enkelt kan se hur de svarar på desamma. Det är framåtsyftande, positiva och tillåtande rum som gör att helheten kan utvecklas i samma riktning - där människor växer. Rummen underlättar prioriteringar i verksamheternas vardag. Varje medarbetare i Svalövs kommun kan enkelt se sin roll i det större perspektivet, se att man är en del i helheten som rör sig i samma riktning. Detta skapar sammanhållning inom organisationen, (och) stärker gemenskapen och bidrar till att utveckla hela vår kommun. Texterna till respektive rum tycker vi är bra och ger en bra vägledning kring vad vi vill uppnå med visionen som helhet.

Vi tycker det är bra och tydligt hur implementeringen och hur återkopplingen ska ske. Vi vill gärna se en återkoppling i årsredovisningen där respektive nämnd/styrelse redovisar vad man arbetat med under året och vad man tänker arbeta med under kommande år. Vi ser detta som en bra återkoppling till både verksamheten och till politiken. Kanske studiebesök mellan verksamheterna ytterligare skulle stärka organisationen och bidra till att stärka visionen.

Ledarskap baserat på tydlighet, prioritering och involvering. Dessa ledord är det viktigt att både politiken och samtliga chefsnivåer lever efter i sin vardag. Samtidigt är det viktigt att det i verksamheterna finns personer som i sin vardag också är en slags ambassadörer, så detta viktiga arbete inte avstannar.

Mod att våga, mod att prioritera och göra annorlunda är viktiga ledord för att klara av morgondagens utmaningar. Detta innebär också att man måste ha en tillåtande miljö där det är ok att göra fel. Men, i en sådan tillåtande miljö där man använder ett tillitsstyrt ledarskap, kommer kreativiteten och viljan att utvecklas att öka.

Vi ser fram emot visionens genomförande. Det är nu viktigt att alla känner ansvar för visionen oavsett vilka partier som styr framöver och vilka som arbetar i Svalövs kommun. Visionen ska vara en del av allas vardag och det ska vara (en ryggmärgsreflex) naturligt och självklart att framtida frågor sätts in i visionens fyra rum.

Svalöv 2019-10-10

Centerpartiet i Svalövs kommun

Fredrik Jönsson Marie Irbladh Håkan Andersson