Vår politik GER KRAFT ÅT VARJE MÄNNISKA I FALKÖPING

Bild

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa i Falköpings kommun. Vi vill att var och en ska känna framtidstro och kunna styra sina egna liv. Vi vill ta tillvara människors engagemang och erfareheter för att tillsammans utveckla vår kommun.

Programmet är en hoppfull väg framåt för Falköpings kommun. Programmet innehåller sju områden vi ser som viktiga för en stark utveckling av Falköpings kommun och utifrån de områdena fokuserar vi på fyra punkter under valet:

 • Ta fram en landsbygdsstrategi
 • Bygga solcellspark på den sluttäckta deponin
 • Möjliggöra tågstopp i Vartofta
 • Ge samlande och tidiga insatser till barn med särskilda behov

Programmets sju punkter i korthet

Ge kraft åt varje människa

Ge goda möjligheter för människor att styra sina egna liv. Alla ska kunna känna sig trygga oavsett om det är i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen eller på andra platser i samhället. Vi behöver bättre ta vara på människors engagemang och erfarenheter.

Områdesbaserad utveckling handlar om att i samverkan med andra utveckla och stärka det lokala engagemanget och lokal utveckling, oavsett om det är i någon av tätorterna eller i ett mindre område.

Fritidscheck möjliggör för fler att kunna engagera sig i någon förening eller att man som familj kan göra saker tillsammans. Kan även stärka föreningslivet med fler medlemmar.

 • Fortsätta utveckla områdesbaserad utveckling
 • Införa fritidscheck för barn och unga 0-19 år
 • Skapa mötesplatser i hela kommunen i samarbete med föreningar och organisationer

En kommun som håller samman

För oss är det viktigt att vi arbetar för utveckling i hela kommunen. Det kan till exempel vara att det finns attraktiva tomter för boende och näringsliv liksom tillgång till service. Bostadsbyggnation utanför tätorten är en förutsättning för utveckla våra samhällen.

 • Ta fram en landsbygdsstrategi
 • Att det byggs bostäder i de mindre tätorterna

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Alla ges lika möjligheter till att utvecklas, utbilda sig, komma i arbete utifrån sina förmågor och förutsättningar är en del i det jämställda arbetet. Ökad samverkan mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassa är en viktig del för att fler ska kunna få utbildning, praktik eller arbete. Alla människor har rätt till ett liv utan våld oavsett om det handlar om fysisk, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld.

 • Motverka våld i nära relation
 • Fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet för att fler ska komma i arbete

Föregångare i klimat- och miljöarbetet

För Centerpartiet är det en självklarhet att ta ansvar för miljö- och klimatarbetet. Vi vill se mer energi som är producerad på biogas, vind, sol eller andra förnybara källor för att på sikt kunna fasa ut kärnkraften. En del i det arbetet är att vi vill bygga solceller på sluttäckta deponier. På det sättet kan vi öka omställningsarbetet och självförsörjningsgraden av inhemsk energi som är en del i totalförsvaret.

Centerpartiet har varit drivande i att ha tillagningskök i stället för cook and chill och vi kommer arbeta för att upphandla mer närproducerade produkter till kommunens verksamheter. För att underlätta för fler småproducenter att leverera produkter till kommunens verksamheter och minska transporter till skolor, förskolor och äldreboende vill vi arbeta för att en samlastningscentral kan byggas upp.

 • Bygga solceller på sluttäckta deponier
 • Arbeta för att möjliggöra för tågstopp i Vartofta

Bygga Falköpings kommun ekonomiskt starkare

Falköping är en landsbygdskommun. Det är näringslivet med gröna näringar, små och stora företag i hela kommunen som skapar arbetstillfällen och ger möjlighet till samhällsutveckling. För att företag ska kunna växa och/eller etablera sig i kommunen behövs planerad verksamhetsmark i hela kommunen.

För att möta framtida kompetensbehov behöver vi än mer arbeta för att matcha utbildningar, både på gymnasiet och Lärcenter likväl som vi gör utbildningar tillsammans med näringslivet. Skaraborgs Logistic Center har stor potential att fortsätta utvecklas och utvecklingen är viktig både för näringslivet, kommunen attraktivitet och i omställningsarbetet.

 • Fortsatt utveckling på Skaraborg Logistic Center
 • Att Västra stambanan byggs ut

God vård, omsorg och stöd i livets alla skeden

God vård och omsorg är grundläggande delar välfärdssamhället. Den måste utgå från varje människas individuella behov, ålder och livssituation. Särskilt boende ska finnas på flertalet orter i kommunen och man ska kunna välja utförare, privata eller kommunen när behov av vård, omsorg osv uppstår. För att människor med stort vårdbehov ska kunna få snabb vård och känna trygghet vill vi tillsammans med Västra Götalandsregionen utveckla den nära vården och närsjukvårdsteamen.

För att våra barn ska lyckas och för att underlätta tillvaron för vårdnadshavare behöver samlade och tidiga insatser göras när behov finns. För att det ska vara genomförbart krävs lyhördhet och samverkan mellan olika instanser.

 • Öka samverkan mellan skola, familjecentral, elevhälsa och ungdomsmottagningen
 • Utveckla närsjukvårdsteam i samarbete med regionen

Skola och utbildning – det livslånga lärandet

Skolfrågorna är viktiga och engagerar kommuninvånare. Centerpartiet har varit drivande i arbetet med den nya skolorganisationen. För våra barn och ungas bästa och för kommunens framtid behöver den genomföras i sin helhet och vi behöver hålla fokus på huvudfrågan: – en god utbildning som ger lika förutsättningar för alla unga i hela kommunen. Utbildning är det starkaste verktyget som vi har för att utöka sina möjligheter.

Centerpartiet ser att fler vuxna med olika kompetenser i förskola och skola gagnar våra barn och ungdomars lärande. Alla barn ska ha samma möjligheter att undervisas av behöriga lärare och få extra stöd om de behöver det. Kvalitén i förskola och skola ska inte påverkas av vilken skola man går i eller var i kommunen man bor.

 • Ge samlade och tidiga insatser till barn med särskilda behov
 • Fler vuxna med olika kompetenser i förskola och skola
 • Genomföra den beslutade skolorganisationen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.