Miljö och klimat

Bild

För oss i Centerpartiet är miljön en viktig del av att vara en framgångsrik kommun. Genom att ligga i framkant när det gäller engagemang och kunskap om miljöns betydelse kommer vi att attrahera nya invånare. Det är viktigt att vi har med hållbarhetstanken i alla beslut tex. att vi vid all renovering och nybyggnation av kommunala fastigheter utreder förutsättningarna för montering av solceller. Jordbruksmarken som finns i kommunen är en viktig del i livsmedelsproduktionen och som vi måste värna. Därför behöver vi vid exploateringar ta så lite bördig jordbruksmark som möjligt i anspråk och när det ändå måste göras att det då är den mark som har det sämsta brukningsvärdet som ianspråktas. Vid upphandling av matvaror ska svenska och närodlade råvaror premieras och vi ska fortsatt jobba med att minska matsvinnet.

Miljöarbetet ska vara en sammanhållen del i allt det politiska arbete och ska finnas med som en naturlig del i de beslut som tas i Götene kommun.

Målsättningar för miljö-och klimatarbetet:

  • Mer lokal -och närproducerad mat i kommunens kök
  • Hållbara och långsiktiga lösningar
  • Ökade satsningar på förnybar energi
  • Möjliggöra för utbyggnad av laddinfrastruktur ex. med laddstolpar vid alla kommunala fastigheter
  • Solceller för att möjliggöra belysning på till exempel, busshållplatser, konstnärliga utsmyckningar och andra offentliga miljöer
  • I möjligaste mån undvika att bygga på bördig jordbruksmark

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.