Så här vill vi föra karlsborg framåt

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa.
Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa. Vi vill skapa en grön och trygg vardag för alla. Vi förenas av våra jordnära liberala värderingar, och vår tro på företagsamhet och decentralisering. Vi vet att nytänkande och utveckling är vägen mot en hållbar framtid. En hoppfull väg framåt skapar vi genom att visa vårt engagemang och genom trovärdiga lösningar.

Centerpartiet har genom historien varit en stark kraft för ansvar och förändring i kommunen:

 • Tagit ansvar som samarbetsparti i både majoritet och opposition i många decennier.
 • Hittat olika lösningar för konstruktiva samarbeten som drivit kommunen framåt.
 • Skapat trygghet och framtidstro i kommunen.

Detta stolta arv ska vi bära med oss in i en ny tid. Vi ska våga vara konstruktiva brobyggare inom politiken, målmedvetet arbeta för de reformer vi vill genomföra och bilda opinion för våra värderingar, idéer och förslag. Samtidigt ska vi ta de politiska debatter som behövs när grundläggande värden i vårt samhälle hotas. Det är då vår röst behöver vara som allra starkast.

För att denna strategi ska ge framgång behöver den omfatta hela vår centerrörelse. Centerpartiet är en självständig grön, social och liberal politisk kraft i mitten av svensk politik. En kraft som vägleds av en stark tro på att vi kan skapa en ljusare framtid. Vi är förvissade om att även när det ser mörkt ut kan vi gemensamt staka ut en hoppfull väg framåt.

Biologisk mångfald är en avgörande förutsättning för livet på vår jord. Våra skogar myllrar av liv. Ett ansvarsfullt jord- och skogsbruk kan ge förutsättningar för ett landskap där mängder av växter och djur kan leva och utvecklas. Den biologiska mångfalden måste värnas. En viktig förutsättning är respekt för äganderätten och ett aktivt samspel mellan ansvarsfulla ägare, myndigheter och andra aktörer. Äganderätten medför ett personligt ansvar för att långsiktigt bruka jord och skog.

Det är viktigt att ta tillvara människors engagemang för bättre klimat och miljö, och att stimulera och underlätta att göra klimatsmarta val.

Landsbygd och mat

En levande landsbygd är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att det inte finns någon motsättning mellan stad och land utan att vi ser utvecklingsvinster genom samverkan.
Landsbygden är en viktig resurs för att vi ska kunna få närproducerad mat, förnybar energi och hållbar turism. Svenskt jordbruk, fiske och jakt bidrar till den klimatsmarta, sunda och säkra maten. Svensk djuruppfödning skapar ett öppet landskap och möjliggör produktion av biogas. Allt detta tillsammans är unika möjligheter för landsbygden att ta ledning i den gröna näringslivsutvecklingen.

För att göra det möjligt att bo och utvecklas i hela kommunen är det viktigt att det finns god service att tillgå oavsett var du bor. Tillgången till bra uppkoppling är en förutsättning för att kunna bo och driva företag ute på landsbygden.

Vi kommer arbeta för:

 • att Karlsborgs kommun upphandlar en större andel närproducerat
 • att det endast upphandlas svenskt kött, kyckling och mejeriprodukter enligt svensk djurskyddslagstiftning
 • att bidragen till enskilda vägföreningar blir mer tydliga
 • att ta vara på de gröna näringarna
 • att föra dialog med och stötta lant- och skogsbruk
 • att ge möjlighet till landsbygdsutveckling i strandnära områden

Klimat och miljö

Vi har i vårt land fantastiska naturtillgångar och resurser för ett hållbart miljö- och klimatarbete så som vårt jordbruk, vår skog och våra förutsättningar för förnybara energialternativ. En effektiv miljö- och klimatpolitik behöver grundas på tydliga och väldefinierade äganderätter. Att ett privat ägande och förvaltande av naturresurser innebär ett hållbart brukande är något den svenska skogen vittnar om. Den ägs och förvaltas av hundratusentals människor och har de senaste hundra åren kraftigt vuxit i omfattning och därmed bundit alltmer koldioxid. Förnybar energi och andra produkter från vinden, vattnet, solen, skogen och åkern kan på många sätt ersätta fossila produkter.

Det går att ta ansvar för miljön utan att bromsa ekonomin om vi använder de resurser som finns på ett smart sätt. Centerpartiet vill att alla ska tjäna på att göra val som är bra för miljön. Vi är i stort sett i mål med att vara fossilfria när det gäller uppvärmning av kommunens fastigheter. Kommunen bör föregå med gott exempel och se till att den egna fordonsparken är fossilbränslefri. Detta förutsätter ett tillräckligt antal laddningsstationer för elbilar i kommunen vilket Centerpartiet kommer arbeta för.

Vi utsätts för skadliga kemikalier både genom föda och till följd av giftiga ämnen som finns i kläder, plaster och andra varor vi använder. Det är angeläget att så många giftiga ämnen som möjligt kan fasas ut.

Vi kommer arbeta för:

 • att Karlsborgs kommun fortsätter arbetet för att uppnå klimatneutralitet med hjälp av VGR´s klimatmål och Glokala Sverige
 • att Karlsborgs kommunala fordonspark blir helt fossilfri
 • att fler laddningsstationer för elbilar etableras i kommunen.
 • att satsningen på förnybar energi från till exempel biogas, vind, sol och biobränsle samt vätgas av lokalproducerad el fortsätter
 • att arbetet med energieffektivisering i kommunens fastigheter fortsätter
 • att strategiskt miljöarbetet prioriteras tex genom att en miljöstrateg i samverkan med kringkommuner anställs
 • att fortsätta det påbörjade arbetet med vattenförsörjningsplanen
 • för att nå god ekologisk och kemisk status för våra vattenförekomster

Välfärd-Hälsa-Trygghet

För att må bra behöver människan vara frisk och känna trygghet. Det kan vara trygghet i det egna hemmet, på arbetsplatsen eller i offentliga miljöer. Det är också en trygghet att veta att man får vård och omsorg när man behöver. Idag anses Karlsborg vara en av de tryggaste kommunerna i Sverige. Detta är något vi ska vara stolta över men vi behöver också arbeta för att i framtiden fortsatt vara det.
Centerpartiet vill satsa på insatser som ger förutsättningar till en god hälsa och som förebygger ohälsa. Centerpartiet tycker det är viktigt med valfrihet när det gäller vård och boende i livets alla skeden. Behöver man insatser för att sköta sin bostad eller vård och omsorg ska man kunna välja utförare, privata såväl som kommunala. Detta är ett sätt att kunna forma sitt liv utefter sina egna behov och önskemål.

Att hamna i missbruk är något mycket tragiskt för den enskilde, men också för omgivningen. Därför anser Centerpartiet att det är mycket viktigt att arbeta med alkohol- och drogförebyggande program, samt en god missbruksvård.

Vi kommer arbeta för:

 • en ökad satsning på friskvård, för att ge bra möjligheter för invånarna att kunna ta ansvar för att leva ett gott och friskt liv
 • att ge kommunanställda möjlighet till en flexiblare friskvårdstimme
 • att utveckla möjligheten för psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta att ha en meningsfull sysselsättning
 • att skapa forum och mötesplatser som minskar ensamhet och utanförskap
 • att utveckla samarbetet med närpolisen i kommunen
 • att fortsätta det goda arbetet med anhörigstöd för att de som vårdar sina anhöriga ska få tillfälle till återhämtning

Äldrehälsovård

Centerpartiet anser att seniorernas erfarenhet och kunskap är en viktig resurs för samhället.
Många seniorer behåller sin vitalitet långt upp i åldrarna. Det är viktigt med naturliga mötesplatser, tillgång till kulturarrangemang och nätverk dit man kan söka sig för socialt umgänge. Detta är än viktigare i dag då allt fler bor i ”en-persons-hushåll” och ofrivillig ensamhet kan leda till ohälsa. Tillgång till fysisk aktivitet förbättrar också livskvalitén.

Fler trygghetsboenden behöver byggas, centralt placerade så att apotek och affär kan nås med en kort promenad. För de som vill och kan bo kvar med hjälp hemma ska den möjligheten finnas på ett bra, tryggt och socialt trevligt sätt.

Behovet av platser på särskilt boende kommer att öka och Centerpartiet vill att Haganäset byggs ut med fler avdelningar.
Centerpartiet vill underlätta för en omställning till Nära vård, en mer personcentrerad vård som möter invånarnas behov på ett bättre sätt. Omställningen innebär att flytta fokus från sjukdomar och institutioner till ett hälso- och sjukvårdssystem som är anpassat efter individens behov. Vårdens tjänster ska ge stöd till ett gott liv med god hälsa för alla.

Vi kommer att arbeta för:

 • att Träffpunkterna finns kvar och utvecklas
 • att motverka ensamhet hos äldre, tex genom Senior Sport School
 • att fler säboplatser skapas på Haganäset.
 • att enhetscheferna på Haganäset utbildas till ett mer nära ledarskap
 • att fler centralt belägna trygghetsboenden byggs
 • att våra äldre möter så få ”ansikten” som möjligt inom äldreomsorgen
 • att vårdcentral, kommunal hemsjukvård och hemtjänst samverkar för omställning till Nära vård
 • att stödja och vidareutveckla seniorcoachens förebyggande arbete med våra äldre invånare

Skola och barnomsorg

Centerpartiet anser att det är viktigt att förskola och skola ger en möjlighet för alla att utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar. Alla har rätt till god utbildning!

Centerpartiets skola är en skola med fokus på kunskap, lust att lära och entreprenörstänkande. En skola som ger eleverna det stöd, den hjälp och de verktyg som behövs för att möta framtida arbetsliv och livets olika utmaningar. Det är en skola där alla elever går ut med minst godkända betyg och där alla elever får rätt stimulans.

Skolorganisationen ska verka för integration.

Skolan utgör en central samlingspunkt och är hela ortens gemensamma angelägenhet. Lokalerna används av föreningslivet på kvällstid och gymnastikhallar ger möjlighet till fritidsaktiviteter. Skolans bibliotek ska vara tillgängligt för alla. På dessa sätt bidrar skolan till ortens samhällsservice och leder till att invånare trivs och bor kvar.

Karlsborgs kommun ska erbjuda goda arbetsförhållanden till all personal inom skolan. Detta gäller såväl löneutveckling som arbetsbelastning och annat som påverkar arbetssituationen.

Vi kommer arbeta för:

 • att en ny Strandskola byggs
 • en utveckling av Mölltorpsskolan
 • att hitta ersättningslokaler för förskolan Vätterskolan
 • att skola och Näringslivsutvecklaren ska bli bättre på att samverka med jobb och företagande
 • att ge tidiga insatser till barn med särskilda behov
 • att ge elevhälsan verktyg och fortsatt möjlighet att stötta de barn och deras föräldrar som behöver hjälp
 • att främja samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen tex genom gemensam satsning på ABC för tonåringar
 • att värna om att barnomsorg finns i alla kommundelar där behov finns

Kultur och fritid

Kulturupplevelser är en grundläggande del av människors delaktighet i samhället. Ett levande kultur- och fritidsliv för alla åldrar är viktigt då man utvecklas i möten med varandra och genom olika kulturupplevelser.

Ett samhälle med ett blomstrande kultur- och fritidsliv, som alla kan delta i, är en viktig faktor vid val av boendeort och ger de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande och en hållbar framtid.
Kultur- och fritidsaktiviteter i livets alla skeden är viktigt för att skapa utveckling, delaktighet och demokrati. Digitalisering på lika villkor, oavsett var man bor leder till stora möjligheter för nya mötesplatser, kunskap, kultur och utveckling

Kultur och fritidsliv är även en viktig tillväxtfaktor för handel och näringsliv i kommunen.
Centerpartiet vill värna om det fantastiska föreningslivet som finns i kommunen.

Vi kommer arbeta för:

 • ett fortsatt stöd till folkbildningen och till föreningslivet, en ökning av föreningsbidragen samt stöd till olika kulturevenemang
 • tillgång till idrotts-, kultur- och friluftslivsupplevelser i hela kommunen i samarbete med föreningar och organisationer
 • att spontan- / näridrottsplatser skapas även i kommunens ytterkanter
 • att både Kulturskolan och Kulturstugan utvecklas.
 • en utbyggnad av Molidens idrottshall samt byggnation av stall i Mölltorp
 • att biblioteksfilialerna ska finnas kvar samt utveckla huvudbiblioteket
 • att skapa bra mötesplatser för ungdomar
 • att utveckla de mobila fritidsledarna till en egen enhet
 • att freda och utveckla friluftsområdet i Norra skogen
 • att utveckla Forsviks bruk till ett kulturcenter

Jämlikhet och demokrati

Alla människor har lika värde, rättigheter och skyldigheter. Gemenskapen ska vara öppen för alla oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, kön, ålder eller sexuell läggning.

För att kunna integreras i samhället krävs ett eget ansvar, en ömsesidig vilja och förståelse.

Främlingsfientlighet är ett av de mest allvarliga hot som vårt samhälle och vår demokrati står inför. Den bryter ned den ömsesidiga respekten och värdigheten människor emellan. Därför vill Centerpartiet arbeta med ökad kunskap om olika kulturer.

Att ta vara på den mångfald som finns i Karlsborgs kommun är ett sätt att bevara och utveckla demokratin. Centerpartiet vill ta tillvara människors olika förutsättningar till arbete och delaktighet
Alla ska vara välkomna till vår kommun.

Vi kommer arbeta för:

 • att fortsätta tillgängliggöra lokaler och utemiljöer
 • att färdigställa och vidareutveckla tillgänglighetsdatabasen
 • att utveckla Arbetsmarknadsenhetens (AME) arbete
 • att införa enkla arbeten på Haganäset, någon form av ”vårdassistenter” som kan bädda, städa och plocka upp varor etc. och därmed frigöra undersköterskans tid till det patientnära
 • att ge kommuninvånarna en ”lätt väg in”, tex gällande bygglov, olika tillstånd och annat som uppfattas som ”krånglig byråkrati”

Infrastruktur och bostäder

För att hela Karlsborg ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i, ska det finnas ett varierat utbud av boende och goda möjligheter till arbetspendling inom samt till och från kommunen.

Karlsborg har kommit långt när det gäller utbyggnad av snabbt och säkert bredband i form av fiber. Denna utbyggnad måste fortsätta så att alla i kommunen har möjlighet att få fiber. Vid behov ska byanätsföreningar få stöd och hjälp när det gäller kontakt med myndigheter och även med lånegaranti vi byggnation av fibernät.


Vi kommer arbeta för:

 • att med hjälp av Visit Karlsborg visa upp en attraktiv boendekommun
 • att det byggs bostäder av varierat utbud i hela kommunen
 • att påbörja planeringen för ett nytt bostadsområde liknande Parkenområdet
 • att en fortsatt satsning sker på gång- och cykelvägar
 • fortsatt utsmyckning av våra huvudorter för att ha ett fint ansikte utåt
 • att arbetet fortsätter med en förlängning av busslinjen till Haganäset
 • att fler bussturer till/från Undenäs tillskapas.
 • en förbättrad genomfart genom Karlsborg
 • att införa medborgarbudget (En avsatt summa pengar för ett avgränsat geografiskt område som invånarna är delaktiga i)

Jobb och företagande

Arbete är grunden för hela samhällets utveckling, jämställdhet, välfärdens finansiering, förebyggande av utanförskap och inte minst för tillväxt i hela kommunen. Vi vill ha fler växande företag i hela kommunen vilket skapar fler arbetstillfällen. Det finns stora förutsättningar att utveckla företagande inom områden som rör exempelvis förnybar energi, besöksnäring och livsmedelsproduktion.

Karlsborgs kommun ska fortsätta att uppmuntra nätverkande mellan småföretagare för att de ska kunna utveckla sina verksamheter. För att kommunen ska växa behövs en stark arbetsmarknad och ett gott företagsklimat.

Att satsa på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder för vuxna är viktigt både för människan och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi kommer arbeta för:

 • att ge Näringslivsutvecklaren större förutsättningar för att bidra till ett ännu bättre företagsklimat
 • att kommunen är en aktiv aktör på arbetsmarknaden som tillgodoser en god kompetensförsörjning och kompetensutveckling för medarbetarna
 • att det ska bli enklare att etablera företag i vår kommun bland annat genom att skapa en lathund för nya företag
 • att utveckla fler attraktiva industritomter
Med dessa jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa i Karlsborgs

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.