Nolltolerans för sexuella trakasserier

Kvinnor blir i större utsträckning än män utsatta för sexuella trakasserier på grund av sitt kön och yngre kvinnor är mer utsatta än äldre.* Att en tjej kallas för slampa eller hora ska ses som ett trakasseri på grund av hennes kön för det drabbar henne endast för att hon är just en kvinna. Därför vill Centerpartiets Frida Nilsson införa nolltolerans för sexuella trakasserier.

Redan i årskurs 3-6 uppger 8 procent av de tillfrå- gade tjejerna att de blivit utsatta för sexuella tra- kasserier av någon annan elev på skolan under det året och sedan stegrar siffrorna lavinartat i takt med flickornas ålder**.

Över hälften är utsatta

Tio år senare när tjejerna tillhör gruppen med unga kvinnor i åldern 16-29 år uppger 57 procent att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier och 55 procent i samma målgrupp har erfarenhet av sexu- ella övergrepp***. Var fjärde kvinna i denna grupp berättar att hon blivit utsatt för sexuella trakasse- rier under de senaste tolv månaderna från chefer, kamrater och/eller andra personer på arbetet.****

Sker när vuxennärvaro saknas

Sexuella trakasserier drabbar främst kvinnor och det är vanligast män som utsätter dem. Även bland män som utsatts för sexuella trakasserier är det an- dra män som utsätter dem.*****

Eftersom sexuella trakasserier mot flickor bör- jar redan i grundskolan är det viktigt att införa en nolltolerans och prata även om sådant som sker ut- anför skolan eller på platser där ingen vuxen finns

närvarande. I en undersökning som Brå lät göra, visade det sig att 16 procent av kränkningarna ägde rum i klassrummet och 84 procent skedde före eller efter undervisning (i skolans korridorer, utomhus, vid skåp, matsalar, omklädningsrum osv).

Objektifieringen som samhällsproblem

Med detta som grund, är det viktigt att lyfta sexuel- la trakasserier som ett samhällsproblem och att en gång för alla komma till rätta med att kvinnor objek- tifieras sexuellt. Redan på 1980-talet började frågor kring sexuella trakasserier lyftas på vuxnas arbets- platser men det dröjde länge innan ämnet började uppmärksammas även i skolan. Nu visar studier att flickor som utsätts för trakasserier i större utsträck- ning drabbas av psykosomatiska besvär, lägre själv- känsla och försämrad studielust.***** Detta påver- kar självklart deras möjligheter till bra betyg och en trygg skolmiljö.

Med nolltolernas som enda mål

Sexuella trakasserier är en fråga som Centerpartiets Frida Nilsson vill sätta fokus på och arbeta målinrik- tat med för att uppnå en nolltolerans.

Nolltolerans för sexuella trakasserier , 99.7 kB.

Källor:
* Jämställdhetsmyndigheten
** Friensrapporten 2020
*** Befolkningsstudien Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017
**** Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning från 2020
***** RFSU
****** Var går gränsen? Brå, 2007, som i sin tur hämtat uppgifterna från olika undersökningar.

Relaterade nyheter