Centerpartiet vill modernisera Skaras landsbygd


Skara är en bra kommun att leva och bo i, men vi vill göra Skara ännu bättre. Centerpartiet vill göra hela kommunen till en modern, bra plats att bo på samt att kunna utveckla företag och organisationer. För att det skall vara möjligt krävs det att infrastrukturen i kommunens alla delar förbättras och moderniseras.

Idag pågår ett stort moderniseringsprojekt som leds av Vallebygdens energi och Skara energi. Undan för undan erbjuds de boende i kommunens olika delar möjlighet att få Vätternvatten, en bra avloppslösning samt fiber. Det är viktigt att Skara kommun på olika sätt stödjer dessa privata initiativ för att modernisera landsbygden. Det är viktigt att vi tillser att det finns en god mobiltäckning över hela kommunen.

Allt fler vill ha ett boende på landsbygden. Därför ska det vara enkelt att bygga nytt hus eller renovera ett äldre hus. Våra mindre orter behöver ett tillskott av hyreslägenheter för att kunna bo kvar när familjesituationer förändras. När man blir äldre, vill ha ett bekvämare boende, så skall man kunna bo kvar i närheten av sin tidigare bostad. Därför vill Centerpartiet att det byggs trygghetsboenden i Ardala och Axvall.

Även det mindre vägnätet behöver rustas upp. Detta gäller statliga, kommunala och i viss mån de enskilda vägarna. För att vi skall få en bra bild av vilka vägar som har störst behov av upprustning behöver den kommunala vägplanen förnyas. Centerpartiet vill öka trafiksäkerheten, men också förbättra standarden på vägnätet och broarna så att de klarar högre fordonsvikter.

Idag upplevs många vägar otrygga att cykla på. Centerpartiet vill öka tryggheten för att kunna cykla. Vi vill bygga cykelvägar och göra befintliga vägar bättre, samt på ett bättre sätt knyta samman Skaras cykelvägnät med grannkommunernas.

Det ska vara möjligt att resa kollektivt till och från stora delar av Skara kommun. Idag är kollektivtrafiken mycket bra längs stråket Skövde-Varnhem-Axvall-Skara-Lidköping. I resten av kommunen finns det en klar förbättringspotential. Det krävs att busstrafiken byggs ut, dels med nya turer och dels med att närtrafiken görs mer tillgänglig.

Stödet till föreningslokaler är viktigt för att kunna samla människor i en bygd, som ofta blir ett nav i en by eller socken. Centerpartiet vill utveckla stödet till föreningsdrivna lokaler, såsom bygdegårdar och liknande. Dessa lokaler behöver ibland moderniseras för att kunna vara attraktiva och därför ska kommunen stödja sådana initiativ, så det kan skalas upp med andra stöd från t ex Boverket och andra.

Hela Skara behöver moderniseras för att göra en bra kommun bättre.

Gunilla Druve Jansson (C)

Lars Berg (C)

Toppkandidater för Centerpartiet i Skara