Personlig assistans viktig frihetsreform

LSS och rätten till assistans var när den kom, och är fortfarande, en mycket viktigt frihetsreform för människor med omfattande funktionsnedsättningar.

Centerpartiet värnar assistansen och individens valfrihet och ser att möjligheten till jobb och utbildning är viktiga delar för att kunna aktivt delta i vårt samhälle. En förutsättning för valfrihet är att själv kunna styra över assistansen och fritt kunna välja utförare. Då måste utförarna också ha rimliga förutsättningar för sitt arbete.

Assistans är enligt lagen personligt utformat stöd åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sådant som exempelvis sin personliga hygien, måltider, att klä sig och att kommunicera med andra. Det handlar om basala behov så att man i nästa steg kan vara delaktig och aktiv i samhället. Därför införde den borgerliga regeringen i början av 1990-talet LSS-lagen.

Det är inte fel att se över assistansen och LSS. Översyner behöver ständigt göras, precis som inom alla andra politikområden. Men regeringspartiernas utgångspunkt har varit att se över kostnaderna och inte hur assistansen kan förbättras och stärkas. Det anser Centerpartiet är fel ingång.

Vi bör i stället titta på hur vi kan få assistansen att stämma ännu bättre överens med individens behov och hur valfriheten för individen kan värnas - allt för att nå målet att den enskilde ska kunna leva som andra och vara en del av samhället och samhällsutvecklingen

När vi i dag får rapporter om att assistans har dragits in för basala behov, till exempel andning, och att föräldrar och anhöriga i stället förväntas ta ett större ansvar är vi ganska långt från lagens intentioner att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

När regeringens budget är antagen är det upp till regeringen att ge order till myndigheterna om hur pengarna ska användas. MP och V har utnyttjat den möjligheten till att ge en direkt order till Försäkringskassan att ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar”. Det är svårt att tolka det på något annat sätt än som en direkt order om strängare bedömningar. Ordern har, precis som den ska, verkställts av regeringens myndighet, Försäkringskassan. 

I Sverige är det regeringen som har makten att förtydliga lagar och regler och att lägga förslag på budget. MP och S väljer nu att använda den makten till att rikta en trippelstöt mot assistansreformen. 

Antalet personer med personlig assistans har minskat med mer än en person om dagen sedan regleringsbrevet kom. Om S och MP vill kan den ordern ändras genom att utfärda ett nytt regleringsbrev.

Det är väl känt att regeringen och Vänsterpartiet hyser agg mot att det finns privata företag som erbjuder välfärdstjänster. Särskilt bekymmersamt blir det inom assistansen där det helt och hållet är den enskilda individen som bestämmer om assistenterna ska komma från kommunen, från ett privat företag eller om den assistansberättigade ska anställa själv. Från att endast några få procent haft privata utförare väljer nu mer än 50 % assistans från annan än kommunen.

 I Centerpartiet är vi tydliga med att LSS-lagstiftningen ska fortsätta att vara en rättighetslagstiftning. Det är vi också öppna för att skriva in ännu tydligare i lagen, om det skulle behövas.

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Vår utgångspunkt är att alla människor kan växa och vill försörja sig själva och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov. Därför måste man få ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stödet, hjälpen och servicen.

Därför är det självklart för Centerpartiet att värna assistansen och också valfriheten för den som har behov av assistans.

De investeringar som samhället gör i assistansen ska användas där behoven finns. Assistansen är en investering både i humankapital och i samhället i stort.

Susanne Andersson, Centerpartiet
Ledamot Distriktsstyrelsen Skaraborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.