Demokrati och jämställdhet

Bild


Demokrati och Jämställdhet

Vi är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och social bakgrund skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter. Centerpartiet är öppet för alla.

Grunden för vår demokrati i Töreboda kommun är alla människors lika värde och rättigheter och att alla kan känna en delaktighet och ett förtroende för kommunen.

Demokratin bygger på politiska partier, ett högt valdeltagande och en god och nära kontakt mellan kommuninvånare och förtroendevalda

Kommunfullmäktiges möten ska vara både i Älgarås, Moholm och i Töreboda tätort och ge möjlighet för kommuninvånare och politiskt förtroendevalda att mötas.

Töreboda kommun ska ordna speciella möten för ungdomar så att unga i kommunen kan komma till tals.

Kommunen ska vara öppen och tolerant och vara noga med att ta tillvara människors synpunkter.

Olika beredningar med personer som inte är med i kommunfullmäktige bör startas för att engagera fler människor i det politiska arbetet, exempelvis inom kultur, fritid och framtid.

Vi bör engagera föreningar och intresseorganisationer som remissinstanser i vissa frågor och utveckla IOP (Idéburet offentligt partnerskap)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.