Miljö och hållbarhet

Bild

Ingress

Miljö och hållbarhet

Strategin för arbetet med Agenda 2030 sätter fokus på kommunens vision En framgångsrik och hållbar kommun i tillväxt år 2030. Vi vill att Töreboda kommun ska vara en trygg och hållbar kommun att bo, leva och verka i. Utifrån strategin vill vi verka för att följande insatsområden ska ligga till grund för det politiska arbetet:

  • Livsstil, hälsa och utbildning
  • Ekologisk hållbarhet och hushållning med resurser
  • Välfärd och egenförsörjning

Kommunen ska verka för att det ska finnas möjlighet till fossilfri tankning (t.ex. el, biogas, etanol och vätgas) inom kommunen.

Kommunens fordon ska ha fossilfria bränslen.

Vi ska främja biologisk mångfald vid skötsel av kommunens fastigheter och parker.

Vid upphandlingar ska produkter som främjar en hållbar utveckling av samhället prioriteras.

Arbetet med energieffektivisering av alla kommunens verksamheter och fastigheter ska fortsätta.

Kommunens verksamheter ska analysera sina transporter och göra en plan över möjliga minskningar av transportbehovet.

När kommunens myndighetsutövning, tillstånd, praktiseras ska miljö och hållbarhet vara viktiga parametrar.

För att höja kommunens ranking vad gäller miljöarbete ska kommunen svara på miljörankningsenkäter som skickas ut.

I våra planer för ett hållbart samhälle ska bra gång- och cykelstråk för att uppmuntra invånare att ställa bilen ses som en viktig planering.

Centerpartiet vill främja lokal matlagning på våra skolor, förskolor och särskilda boenden. Upphandling av råvaror ska premiera närodlat och vi ska fortsatt jobba med att få ner matsvinnet.

Som ett led i att minska koldioxidutsläppen och fånga människors intresse för odling vill vi se över möjligheten till fler odlingslotter i kommunen. Vi jobbar för att få mer yta tillgänglig i översiktsplanen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.