Anlägg regnrabatter

Regnrabatter är ett sätt att spara på vattnet och använda det på ett bättre sätt. Centerpartiet vill att fler fastighetsägare anlägger regnrabatter och att kommunens fastighetsbolag tar täten i detta.

Förslagen läggs fram i en motion från Ann-Charlotte Olsson och Inger Fredriksson.

Så här lyder motionen i sin helhet:

Tillgången på rent vatten är inte oändlig, även om vi är lyckligt lottade i Katrineholm och Sverige. Vi måste värna vårt fina kranvatten genom att minimera slöseri genom att använda ny teknik, ha vattenmätning på hushållsnivå, styra bevattning och via riktad information om vad du som användare kan göra för att värna vårt vatten.

Ett sätt att värna det viktiga dricksvattnet är att spara på det och använda regnvatten (dagvatten) på ett bättre sätt, exempelvis till bevattning. Det är dessutom viktigt att hantera dagvattnet från regn och skyfall, så att det inte blir översvämningar eller belastar avloppssystemet så att orenat vatten förs ut till sjöar och vattendrag.

Det är därför önskvärt att bromsa dagvattnet och också om möjligt rena vattnet. Ett sätt att ta vara på regnvatten, fördröja det och använda det, är att anlägga regnrabatter. (En regnrabatt kan också kallas raingarden, biofilter, nedsänkt växtbädd, regnbädd eller regnträdgård.)

En regnrabatt kan vara en planteringstunna utmed fasaden eller en nedsänkt rabatt för att kunna ta emot takvatten eller vatten från omgivande hårdgjorda ytor. Ett ytterligare alternativ är att göra en nedsänkt rabatt en bit bort från byggnaden. Det här går att göra i liten skala eller som en mindre park.

I Göteborg finns Kvibergs park som renar dagvatten från en yta om 13 500 kvadratmeter parkering i en 700 kvadratmeter stor regnrabatt. En liknande satsning skulle kunna komplettera de planer på våtmarker som finns.

Centerpartiet vill se fler anlagda regnrabatter och att kommunen informerar och inspirerar fastighetsägare om möjligheten att fördröja regnvatten genom att anlägga regnrabatter. Vi vill också att KFAB och KIAB blir föregångare i att anlägga regnrabatter.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun informerar och inspirerar fastighetsägare att anlägga regnrabatter.

Att KFAB och KIAB ska vara föregångare i arbetet att hantera dagvatten, där regnrabatter är en möjlighet.

Att investeringar i regnrabatter eller liknande omhändertagande av dagvatten ska premieras i VA-taxan.

Katrineholm 2 juni 2022

Ann-Charlotte Olsson (C) Inger Fredriksson (C)


En regnrabatt är en rabatt som anlagts för att ta emot och magasinera regnvatten utan att det bildas pölar och översvämmade områden.