Vår politik

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Katrineholm behöver en grön och trygg vardag genom hela livet för alla. Människor runt om i hela Katrineholm kan tillsammans få kommunen att växa.

Integration i Katrineholms kommun - En gemenskap där alla behövs

I Centerpartiet är vi övertygade om att alla människor har en inneboende kraft och möjlighet att tillsammans skapa en trygg och livaktig kommun. Vår uppgift är att ge människor möjlighet att visa och utveckla sin kraft och ge framtidstro. Ta vara på varje människas förmåga. Visa på möjligheter i stället för hinder.

Problembeskrivning
Integrationsarbetet i Katrineholms kommun präglas av projekt och generella insatser. Den strategin är otillräcklig. Detta visar sig genom att arbetslösheten bland utrikesfödda i kommunen är ca 25 procent jämfört med ca fem procent för inrikesfödda. En stor andel av de som uppbär försörjningsstöd är utrikesfödda. En alltför liten andel av de som påbörjar SFI-undervisning når måluppfyllelse. Det här visar att integrationsarbetet måste ändra strategi från generella insatser till individanpassade åtgärder. En självklarhet med tanke på hur skiftande bakgrund och kompetens de nyanlända har.

Genomförande
Det ska finnas en övergripande integrationsstrategi för all kommunal verksamhet. Alla nämnder och kommunala bolag ska ha ett integrationsperspektiv i sin verksamhet. Utveckla samverkan mellan socialtjänsten, Viadidakt och civilsamhället. En samverkan som är inriktad på den berörda individen. Näringslivet och övriga civilsamhället ska stöttas och uppmuntras i sitt integrationsarbete.

 • Individanpassad SFI-undervisning
 • Föräldrautbildning
 • Förbättrad studievägledning
 • Marknadsföra språkvän
 • Etablera ytterligare en familjecentral
 • Arbetsplatsinriktade utbildningar med tillämpad språkutveckling
 • Fler YH-utbildningar i Katrineholm
 • Stötta föreningslivet i deras integrationsarbete
 • En bostadsbebyggelse som motverkar segregation.
 • Uppföljning av integrationen, språk, arbete m.m. på individnivå

Landsbygd

Centerpartiet vill ge kraft åt alla människor att växa. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela Katrineholm. Vi vill se grundläggande service i hela Katrineholm och vi vill att kommunen ska se landsbygden som en tillgång, där fler vill bo, jobba, odla och driva företag.

Landsbygden en tillgång. Kultur och turism är viktigt för landsbygden. Julita gård kan användas i undervisningen för att visa sambanden om hur maten kommer till. Matturism kan utvecklas ytterligare. Fler måste känna till allemansrätten.

Mötesplatser. Servicepunkterna i Valla, Björkvik och Julita är viktiga mötesplatser för kommunens och annan service. Människor måste kunna mötas i bygdegårdar och föreningslokaler. Kommunens egna lokaler kan användas som bygdecentrum. Det är viktigt att bygga in bygdegemenskap och samarbeten, vilket inte minst pandemin har visat.

Åkermarken ska brukas – inte förbrukas. I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Stopp för exploatering av god jord.

Vägval. Trafikverket måste satsa mer på underhåll av länsvägarna. Kommunen ska höja vägbidragen och ge bidrag även till ”mellanvägar”. Säkra cykelvägar är lika viktiga på landsbygden som i staden.

Bo där du vill. Hyresbostäder ska finnas i hela kommunen.

Pendlarparkering. Det ska finnas pendlarparkeringar vid bytespunkter för samåkning och kollektivtrafik.

Enklare ta bussen. Res när du vill genom anropsstyrd trafik. Gör det enklare att köpa biljett.

Skolskjutsar. ”Farliga vägar” ska läggas in i skolskjutssystemet så att det blir naturligt att få skolskjuts när det kommer nya barn. Alla ska kunna välja skola.

Kraft från jorden
. Vid dragning av nya kraftledningar ska marksnål, smart, teknik användas. Utbyggnad och underhåll av elnätet är viktigt, så att eldrift blir en väg ut ur fossilsamhället.

Mer vilt på faten och inte i maten. Vildsvin och hjort är ett växande problem i kommunen. Viltet äter, trampar ner och gör grödan svår att skörda. Jakten måste öka. Med mer vilt på faten i de kommunala köken ökar efterfrågan och skadorna kan minska.

Plats för lek och aktivitet. Lekplatser ska finnas i hela kommunen, de ska byggas där det finns barn. Vid idrottsplatser och vid äldreboenden borde det finnas lekplatser för att skapa liv och rörelse.

Trygghet. Barnomsorg, skola och äldreomsorg ska finnas nära. Barn ska inte transporteras runt hur mycket som helst. Trygghet är respekt för mitt och ditt.

Kommunens skog. Skogen ska skötas så att miljö och produktion skyddas. Skogen ska vara ett andningshål för alla kommuninvånare.

Kraft att växa genom lärande och gemenskap

Barn och unga, utbildning, meningsfull fritid, förebyggande

Vi vill ge alla barn kraft att växa genom lärande och gemenskap. Trygghet, studiero och en gemenskap där alla behövs är en förutsättning för glada, nyfikna och motiverade barn. I Katrineholm går var fjärde elev ur grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen och en av fem är inte behörig till yrkesprogram. Den hårda samtalstonen, hot och våldsamhet som många upplever i dagens samhälle återfinns också hos våra barn och ungdomar och många elever vittnar om stress och psykisk ohälsa. Flera trygga vuxna i och utanför skolan ska hjälpa barn som på olika sätt signalerar dåligt mående. Barn och unga ska ha en meningsfull fritid och mer fysisk aktivitet i vardagen. Vi förebygger att unga hamnar i missbruk och kriminalitet och strävar efter att alla får känna att de lyckas med sin utbildning och tar sig till arbete.

Därför vill vi att:

 • Vi sätter barnen först i våra politiska beslut och bygger ett barnvänligt Katrineholm.
 • Skola, förskola, fritidshem och gymnasium får de resurser de behöver.
 • En utvecklingsfond inrättas inom Bildningsnämnden för att utveckla arbetssätt och metoder för ökad trygghet, hälsa och bättre studieresultat.
 • Skolkortet utökas till fyra resor per dag.
 • Vi värnar och stärker skola och förskola i Julita, Bie, Sköldinge, Valla, Strångsjö, Forssjö och Björkvik.
 • Digital undervisning används som en självklar del i skolan för jämlik och ökad kvalitet i undervisningen och möjlighet att möta elevers olika behov.
 • Satsa på ”Skolan mitt i byn”. Det innebär samverkan mellan skola, näringsliv och föreningsliv för att ömsesidigt berika, motivera och inspirera.
 • Utbilda till arbete. Genom att öka samverkan mellan kommunerna och regionen om gymnasieutbildningar i samråd med näringslivet kan eleverna matchas bättre mot arbetsmarknaden.
 • Trygga och säkra skolvägar med en skolskjuts som främjar det fria skolvalet, är anpassad med barnets bästa i fokus vad gäller avståndsregler och barnets totala skoltid samt i möjligaste mån sker med kollektivtrafik.
 • Unga erbjuds meningsfull fritid och gemenskap genom fler och mindre fritidsgårdar som kan präglas av olika teman, exempelvis för motorintresserade unga.
 • Öka samverkan med Mälardalens Universitet.
Visar en sjö med gröna buskar till vänster och vita moln.

Miljö och klimat

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti, med fötterna på jorden. Vi vet att för att nå ett hållbart Katrineholm måste vi alla ta ansvar för framtidens miljö och klimat redan idag. Vi behöver se resultat mer än prat.

Värna vårt vatten. Tillgången på rent vatten är inte oändlig, även om vi är lyckligt lottade i Katrineholm och Sverige. Vi måste värna vårt fina kranvatten genom att minimera slöseri med ny teknik, vattenmätning på hushållsnivå, styrning av bevattning och information. Kommunen ska uppmuntra fastighetsägare att anlägga regnrabatter. Det är viktigt att reningsverket Rosenholm rustas för att ta hand om läkemedelsrester. Insatser behöver också göras för att förbättra insjöars näringsstatus, exempelvis genom upptagning av fosfor (Öljaren) och fiske.

Återbruk. Det ska vara lätt att göra rätt som miljövän. Återvinningen vid Vika-deponin ska ha generösa öppettider och det bör finnas möjligheter att lämna farligt avfall på ett säkert sätt även för den som saknar transportmöjligheter. Miljöbilens årliga insamlingstur kan utvecklas och marknadsföras för att nå fler. Sociala företag kan växa fram inom återbruk och i samarbete med organisationer som redan idag arbetar med Secondhand-marknader.

Odla själv. Satsa på trädgårdsodling, i staden, vid skolor och kolonilotter. Det är viktigt att se sambanden och veta var maten kommer ifrån. Starta samarbete med Julita gård för att göra anläggningen till en modern kunskapsbank som visar sambanden hela vägen från jord till bord. Ökade kunskaper behövs för alla från minsta småbarn till äldsta pensionär.

Närproducerat.
Äkta svensk närproducerad vara är vårt krav på maten. Ingen dubbelmoral. Ge lokala odlare ökade möjligheter att leverera till kommunens kök. Underlätta lokal försäljning, exempelvis Reko-ringar eller lokal torgmarknad.

Giftfri vardag. Ta bort farliga kemikalier från vår vardag.

En plan för klimatet. Gör en plan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid – en lokal klimatfärdplan.

Åsen en pärla. Åsen genom Katrineholm är unik för staden och mycket uppskattad som rekreationsområde och annorlunda park. Den måste bevaras från stora förändringar så att även kommande generationer kan ströva där.

Rör inte Djulö gärde! Vid foten av Åsen finns en annan av Katrineholms pärlor, Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det värdefulla strövområdet. Vi vill att våra barn och barnbarn ska fortsatt kunna glädjas åt det öppna landskapet.

Åkermarken ska brukas – inte förbrukas. I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Stopp för exploatering av god jord.

Färre mil med bil. Transporter är nödvändiga, men behöver vara så effektiva som möjligt. Skolvägen ska vara så säker att det är möjligt att ta sig till skolan till fots eller med cykel. Fler cykelvägar behövs för att binda ihop hela Katrineholm. Det behövs pendlarparkeringar vid lämpliga bytpunkter för att uppmuntra till pendling och samåkning. Kollektivtrafiken ska utvecklas med anropsstyrd trafik. Att Katrineholm har goda tågförbindelser är viktigt för såväl arbetspendlare som för den som studerar eller reser av annan anledning.

Mer energi. Grönt avdrag, som Centerpartiet har drivit fram, gör det möjligt för fler att bli egna elproducenter med solceller. Vindkraft är också ett alternativ, där kommunen behöver ta fram en vindkraftsplan. Energirådgivning är en annan väg att ge mer energi genom att företag och enskilda använder el och värme på ett smartare sätt.

Blommor och bin. Biologisk mångfald kräver levande landskap med betande djur. Insikten om insektens betydelse för naturen ökar. Ekosystemtjänster är mervärden som är ovärderliga och svåra att prissätta. Det handlar till exempel om pollinering som ökar skördar och om växters vattenrenande effekt. Konstgräs bör därför undvikas.

Omsorg om våra äldre

Våra äldre har varit med om att bygga upp vårt samhälle ska ha god vård och omsorg när de behöver det.
Vi vill bygga ett ”Bertil-Bo” med trygghetsboende i huset och sociala mötesplatser så att ensamheten minskar. Hemtjänst och distriktssköterska kan ha sin bas i huset. Även en förskola på nedre plan så att det blir liv och rörelse i huset.

Vi vill:

 • Personalen runt den som har hemtjänst ska rätt utbildning och det ska vara så få olika personer som möjligt som utför tjänsterna. Vi vill att kommunen provar Emmabodamoddelen.
 • Våra särskilda boenden i Björkvik, Julita och Valla renoveras och moderniseras så att de kan finnas kvar.
 • Att det byggs trygghetsboenden i anslutning till särskilda boenden, så att man kan använda service och personal på ett bra sätt.
 • Utöka de hälsofrämjande, rehabiliterande och förebyggande arbetet för äldre.
 • Att kommunen ger de som inte har anhörig möjlighet att få en anhörigstödjare som hjälper personen med kontakter med kommun/myndigheter.
 • Det ska vara möjligt att välja hemtjänst.
 • Maten ska lagas så nära den som ska äta den som möjligt.
 • Det ska vara tryggt att ta emot omsorg av kommunen så att man inte utsätts för risker som covid eller andra smittsamma sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.