Ett grönt strängnäs med hållbar energi

I framtidens Strängnäs produceras egen hållbar, grön energi. Såväl barn och vuxna, som varor och information rör sig snabbt, tryggt och tillgängligt till, från och inom hela kommunen. Det är enklare att handla lokalproducerat. I det offentliga köket är närodlad mat en självklar del. 

Det finns jordnära kraft i framtidens Strängnäs. 

Vi tänker om och tänker nytt. Kommunen ska i alla sina verksamheter vara ett föredöme och föregångare i klimat- och miljöarbete.

För att nå dit behöver vi:

 • Sträva efter att bygga fler sammanhållna cykelvägar. 
 • Ta fram en handlingsplan för våra landsbygder för att skapa en hållbar utveckling som ökar möjligheter till ett bra liv utanför tätorten.
 • Se över möjligheterna att införa lokala vatten- och avloppslösningar på landsbygden. 
 • Alltid sätta upp solceller, med synliga displayer, på alla nya kommunala fastigheter där det är möjligt. 
 • Uppmuntra lagring av koldioxid i jordbruks- och våtmarker. Det innebär minskade utsläpp.

Dessutom behöver vi:

 • ”Grön el” finns i alla kommunala verksamheter.
 • Utreda möjligheterna att bygga en egen kommunal solcellspark, men inte på jordbruksmark. Vårt förslag är att den skulle kunna ligga på vår sopdeponi som snart är full och då får en fortsatt bra användning.
 • Återinföra bidrag till enskilda vägar och bidra till att underhåll görs av enskilda vägar med stor biologisk mångfald. 
 • Införa smart gatubelysning när belysning ändå måste bytas ut. Det är både miljövänligare och trygghetsskapande. 
 • Stötta initiativ för införande av laddstationer och alternativa tankstationer med biogas eller andra fossilfria bränslen. 
 • Stödja den lokala livsmedelsproduktionen så att den kan öka. Det är viktigt även ur krisberedskapsperspektiv. 
 • Via planprocessen möjliggöra för samtliga medborgare och besökare att njuta av de rekreationsvärden landsbygden kan ge. Bevilja viss strandnära begränsad byggnation i områden som inte anses inskränka på medborgarnas friluftsliv.  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.