Kraft att växa genom lärande och gemenskap

Alla barn och unga ska få frihet och kraft att växa genom trygg miljö och kvalitativt lärande. 

En bra skolgång och meningsfull fritid ger våra barn och unga kompetens och frihet att själva välja väg i livet och nå sin fulla potential. 

Vi tror på varje barns förutsättningar att nå sina mål. Vi vill höja resultaten i alla våra skolformer och ge fler elever möjlighet att nå behörighet till gymnasieskola och högre studier. 

För att nå dit behöver vi:

  • Främja det fria skolvalet genom att erbjuda skolskjuts både från och till landsbygder, och till vald skola oavsett huvudman. 
  • Förstärkning av Elevhälsans resurser. Alla elever behöver ha tillgång till den hjälp de behöver utifrån sina behov. 
  • Åtgärdsprogram ska skrivas och följas upp för de elever som riskerar att inte nå målen.
  • Utveckla nya former mellan skola och arbetsliv kring hur ungdomar ska få en bättre insikt om framtidsyrken.
  • Tätare samarbete mellan kommunen och Polisen för att motverka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning.

Dessutom vill vi:

  • Samverkan för ökad läsförståelse och lust till läsande. 
  • Skolbiblioteken behöver få högre status och användas mer. 
  • Ökade resurser till kvalificerad fortbildning för all personal i skolans verksamhet.
  • Öka satsningen på mindre undervisningsgrupper och tvålärar system för att underlätta för svagpresterande elever. 
  • Yngre barn ska ha nära till förskola och skola.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.