Nära vård och omsorg genom hela livet

Alla människor ska ha en nära, trygg, tillgänglig och jämlik vård och omsorg. Genom valfrihet, digital utveckling och stort fokus på att främja hälsa ska snabb personlig hjälp ges till den som söker och behöver det. Vi behöver skapa en gladare vardag och ökad livskvalitet för äldre. 

Öka tryggheten genom att Familjecentraler stärker familjer i deras föräldraskap med stöd och utbildning. Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas ytterligare. 

Ett utökat samarbete med ideella organisationer, kan hjälpa mot psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet, och bidra till att skapa ökad trygghet. 

För att nå dit behöver vi:

  • Ökad digitalisering för att möjliggöra trygghetsskapande teknik och ökad självständighet i hemmet. Detta kan ske genom till exempel nattkameror. 
  • Stärka kvaliteten och kontinuiteten i hemtjänsten. Vi ska verka för att valfrihet måste vara möjlig för brukarna. 
  • Familjecentraler med öppen förskola som bör finnas i vår större kommundelar. 
  • Demensvården prioriteras ännu mer och får ökade resurser. 
  • Satsa på ökad kompetensutveckling för alla som arbetar i vården. Göra utbildningsinsatser för fler vårdbiträden, så att de uppnår kompetens till undersköterska.
  • I större utsträckning nyttja undersköterskekompetensen till rätt saker dvs det som är vårdande. Se över möjligheterna att införa specialisttjänster. 

Dessutom vill vi:

  • Mer daglig verksamhet för ofrivilligt ensamma och äldre, gärna genom en utveckling av Sörmlandsmodellen, där Region Sörmland och kommuner har ett samarbete med kulturföreställningar som går att boka in som besök i sin verksamhet. 
  • Fortsätta utveckla boendeformer som till exempel flera trygghetsbostäder och gruppbostäder. 
  • Ökad samverkan mellan Region och kommun när det gäller en individs vårdbehov. 
  • På sikt eftersträva en servicelinje med buss för äldre med små bussar och täta turer. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.