Vår politik

Bild

Vår politik

Balans i ekonomin och god hushållning med skattepengar

Målet är att kommunens ekonomi ska vara i balans så att vi kan fortsätta visa överskott. Vi vill erbjuda en fortsatt god service för våra medborgare med rimliga och rättvisa skatter och avgifter och ha oförändrad, och om möjligt sänkt kommunalskatt.

Vi tar strid för miljön

Vår kommun har en fantastistik natur och fina boendemiljöer – värden att vara stolta över och vårda. Vi är beredda att ta strid för miljön och skyddet av Mälaren.

Ekerö är en attraktiv kommun att bo i med hög livskvalitet. Vårt oskattbara kulturlandskap och kulturhistoriska värdefulla bebyggelsemiljöer måste bevaras.

Trafik och kommunikationer

Goda kommunikationer med omvärlden blir allt viktigare i vår rörliga värld. Över 8000 kommuninvånare pendlar dagligen ut från kommunen. Vi måste på alla sätt minska de negativa effekterna av resandet, miljöpåverkan från bränslen, slitaget på naturen, tidspillan och olycksrisker. Kommuner nationerna via vägar, spår och vatten är helt avgörande för Ekerö utvecklas. Centerpartiet arbetar för att påskynda omställning till förnyelsebara bränslen för miljöns skull.

Stimulera nyföretagandet – skapa nya arbetstillfällen

Vi vill vårda företagsklimatet, stimulera nyföretagande och tillvarata befintliga företags utvecklingsmöjligheter med positiva och snabba kommunkontakter. Vi vill underlätta för entreprenörskap och kreativa näringar, småföretagsetablering och landbygdsutveckling. Kommunen ska erbjuda byggklar mark för kontor, hantverk och verkstäder. Växande företag och fler företag ger fler arbetstillfällen till exempel inom turism, handel och service. Vi vill medverka till ett nytt upphandlingsreglemente för lokal upphandling med miljöprofil.

Omsorg om våra barn

Garantera barnomsorgsplats med hög kvalitet, trygghet och trivsel i alla delar av kommunen. Barnens livsmiljö är en framtidsfråga som berör oss alla. Om en familj vill ha barnomsorg i kommunal, kooperativ, privat eller annan regi – eller om man föredrar familjedaghem – ska vara familjens fria val och alla alternativen bör finnas.

Grundskolan ska ge kunskaper

Garantera en skola med hög kvalité, trygghet och trivsel i alla delar av kommunen. Skolans uppdrag – att ge barn och ungdomar en bra grund – omfattar både kunskap och värderingar. Naturligtvis ska familjerna kunna välja mellan kommunala skolor och friskolor. Klasstorleken ska inte öka. De små skolorna ska bevaras och utvecklas under förutsättningar att det finns ett rimligt elevunderlag. De små skolorna utanför Ekerö centrum och Stenhamra ör en förutsättning för att hela kommunens ak leva. Ingen ska lämna grundskolan utan att ha godkända betyg i alla ämnen.

Trygghet i vargdagen och social service

Den goda vardagen är målet för omsorg och vård i Ekerö- För Centerpartiet innebör det att den enskilde och de anhöriga ska ha stor delaktighet i hur tjänsterna ska utföras och vad som ska utföras. Lyhördheten för den vad som ska utföras. Lyhördheten för den enskilde behov ska finnas. Särskilt boende ska erbjudas dem som behöver det.

Bygg nytt och miljövänligt

Planeringen bör inriktas på en försiktig bebyggelseutveckling i hela kommunen. Efterfrågan på bostäder i olika skeenden av livet bör styra de olika upplåtelseformerna. Vi anser att det ska byggas enskilt ägda enbostadshus, bostadsrätts- och hyresrättslägenheter, stadsvillor samt den nya upplåtelseformen ägarlägenheter. Vi välkomnar initiativ både från det kommunägda Ekerö Bostäder och från den privata marknaden. Utveckling av Ekerö och Stenhamra centrum samt fortsatt konsekvent miljöarbete är centrala frågor för Centerpartiet. Vi ser gärna byggande av så kallade passivhus.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.