Inför familjecentraler i Järfälla!

Bild

Barn och unga i dagens Sverige mår allt sämre. Det har skett en tydlig försämring av dessa
gruppers hälsa de senaste årtiondena. En ökning av psykosomatiska symtom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symtom bland framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några exempel på den oroande utvecklingen. Centerpartiet vill införa fler s.k. familjecentraler i kommunen för att föräldrar och barn tidigt ska få verktyg att främja barnens hälsoutveckling.

Det mesta av vården sköts i regional regi och en del sköts av kommunerna. Familjecentraler innebär en modell för samverkan mellan dessa aktörer. Det är viktigt med ett effektivt och samordnat stöd till nyblivna föräldrar och föräldrar till barn upptill 5 år. Genom att upprätta en Familjecentral kan kontakten med vården och myndigheter effektiviseras och avdramatiseras. Nyblivna föräldrar tvingas inom några dagar efter förlossningen tillbaka till sjukhuset för efterkontroll. Dessa kontroller ska kunna göras nära hemmet. Genom att etablera mobila spädbarnsteam med hembesök som syftar till att öka stödet till nyblivna föräldrar kan den påfrestningen och stressen det innebär undvikas.

Tanken med familjecentraler är att kommun och region kan samordna sina resurser för att därigenom möjliggöra en lättillgänglig tvärfacklig samverkan. Här kan barnmorskor,
barnhälsovårdssjuksköterskor, förskollärare och socionomer samverka tillsammans. Men det ska också kunna finnas utrymme för att ha andra yrkesgrupper representerade, såsom familjerådgivare, tandvårdspersonal och psykolog. Dessa centraler ska vara hälsofrämjande för barnen, men också kunna möta de behov som hela familjen står inför. Här ska blivande föräldrar, föräldrar och barn men även andra viktiga personer i barnets närhet kunna få det stöd de behöver för att en bättre fysisk, psykisk och social hälsa bland barn ska uppnås. Det är viktigt att eventuella problem som ett barn har upptäcks så tidigt som möjligt.

Familjecentraler kommer kunna minska ojämlik hälsa mellan barn, minska risken för att barn hamnar
mellan vårt samhälles trygghetssystem. Ofta räcker det med att föräldrar får rätt information och känner att de får stöd för att uppnå reella hälsovinster. Dessa centralers uppgifter rimmar väl
med syftet för FN:s konvention för barn. Därför vill Centerpartiet att det i kommunen införs fler familjecentraler, där barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, öppen förskola och Socialtjänsten samverkar och skapar en mötesplats för barnfamiljer. Vi är övertygade om att det kommer leda till en
ökad hälsa bland kommunens barn.

Pamela Salazar (C), Biträdande kommunalråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.