Nacka
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik - Centerpartiets valprogram för Nacka 2018-2022

Människors lika rätt och värde

Centerpartiet är ett grönt och liberalt parti. Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Alla ska kunna trivas och utvecklas i Nacka

Centerpartiet strävar efter en hållbar utveckling där vi brukar naturens resurser utan att förbruka dem. Alla människor, oavsett ålder, behov, bakgrund och inkomst – ska kunna bo, leva, arbeta och trivas i Nacka. Vi vill att nackaborna ska ha mycket att säga till om i sin vardag. För Centerpartiet är valfrihet en självklarhet.

I Nacka ska man kunna uppnå sina drömmar, göra klassresan och utvecklas så som man själv vill. Kommunen ska underlätta för medborgarna. Nacka kommun ska präglas av öppenhet och mångfald i vid bemärkelse. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sig själv oavsett kön, ursprung, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi vill att alla ska ges möjlighet att forma sina egna liv utifrån sina förutsättningar och möjligheter. När vi blir äldre och behöver omsorg ska den finnas på plats och med hög kvalitet. Centerpartiet vill ha ett inkluderande Nacka.

Tryggt Nacka

Tryggheten på gator och torg är mycket viktig. Det är både ett kommunalt och ett statligt ansvar. Staten måste se till att alla polistjänster tillsätts i Nacka och att polisen lever upp till medborgarlöftet. Kommunen ska bygga och planera så att otrygga och mörka miljöer tas bort. Bättre belysning och t.ex. beskärningar av buskage och häckar mm, samt övervakningskameror på vissa utsatta platser. I Nacka ska man kunna röra sig utan att riskera att bli rånad, antastad eller utsatt för något. Här ska man kunna bo tryggt utan att vara rädd för inbrott i bostaden. Här ska också finnas mötesplatser där människor kan träffas.

Valfrihet och självbestämmande

Centerpartiet värnar om nackabornas möjlighet att själva välja vilken förskola eller skola barnen ska gå i, vilken hemtjänst som komma hem eller vilket äldreboende man vill bo på. Det är viktiga principer för Centerpartiet. Vi vill se självbestämmandet i fokus men inser samtidigt att valfrihetssystemen kontinuerligt måste ses över och anpassas för att bli ännu bättre och kostnadseffektiva. Vi vill se till att vård, omsorg, skola och förskola finns på plats när och där det behövs – nära dig. Vi vill ha fokus på att privata och kommunala aktörer levererar service och tjänster med hög kvalitet och goda resultat för skattepengarna. Bästa kvalitet och tillgänglighet får vi genom att det finns både privat, idéelt och kommunalt driven verksamhet att välja mellan.

Bygg med omsorg om miljö och natur – 50% grönt!

Vår vision för Nacka är att vi ska bygga fler bostäder men med bevarade grönområden och naturreservat och samtidigt se till att trafiken fungerar på ett effektivt och miljövänligt sätt med så liten energiåtgång som möjligt. Därför vill vi bygga en tät och levande stad med kvartersbebyggelse i olika områden från Nacka forum och in mot gränsen mot Stockholm. Vi vill att det ska finnas utrymme för parker och mötesplatser och service av olika slag i stadsmiljön. I planeringen av Nacka stad är målet att ingen ska behöva ha mer än 300 meter till närmaste park och grönområde. Centerpartiet slår vakt om naturreservaten. Centerpartiet anser att hälften av Nackas yta ska förbli grön. Nacka kan förtätas i vissa delar medan andra delar ska förbli orörda. Centerpartiet har alltid ett offensivt miljöarbete i fokus i den fysiska planeringen. Dagvattenhantering, ekosystemtjänster och effektiv energianvändning och avfallshantering är viktiga delar i stadsbyggandet.

Ansvarsfull ekonomi

Vi vill att Nacka kommun ska hushålla ansvarsfullt och långsiktig med medborgarnas skattepengar och ordning och reda ska vara viktiga ledord. Långsiktig balans i ekonomin skapar förutsättningar för utbyggd välfärd och en god livsmiljö. Därför är det är viktigt att kommunen sköts effektivt och skattebetalarna får bra service med hög kvalitet. Centerpartiet ser gärna att entreprenörer både bygger välfärdsfastigheter och driver verksamheterna i dem, som t.ex. i skolor, förskolor, äldreomsorg mm.

Att bygga Nacka stad och rusta upp och utveckla kommunens stadsdelscentra innebär såklart ekonomiska åtaganden på olika sätt, inte minst i form av fler och utbyggda skolor, förskolor, särskilda boenden och äldreomsorg. Inflyttning av nya medborgare ökar också kommunens skatteintäkter.

Centerpartiet anser att det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi. Kommunalskatten och låneskulden ska hållas så låg som möjligt. Genom ett ständigt fokus på effektivisering och resursutnyttjande samt kostnadskontroll och uppföljning, skapar vi ändå resurser för den välfärd som vi vill ha och ska erbjuda nackaborna.