Centerpartiet i Nynäshamns arbetsgrupp blev i mars 2018 inbjudna

till Riksdagen för att diskutera det akuta trafikläget.

I slut av mars 2018 var Centerpartiet i Nynäshamns arbetsgrupp för en ny tvärled på Södertörn inbjudna till riksdagen för att diskutera det akuta trafikläget i regionen. Förutom arbetsgruppen deltog Anders Åkesson från Trafikutskottet, Per Lodenius, riksdagsledamot för Centerns Stockholmsregion och Kerstin Lundgren, som representerar regionen i EU.

Efter att Stockholm hamnar fått klartecken att bygga en stor hamn i Nynäshamn Norvik, har beslutet fattats att allt gods som nu tas in i Stockholmregionen via Värtahamnen i Stockholm, flyttas till Norvik när hamnen är klar år 2020, dvs om två år.

När hamnen är fullt utbyggd kommer trafiken att öka med runt 350 000 tunga fordon per år. 350 000 långtradare som ska samsas med alla andra trafikanter på vårt, som vi redan vet, undermåliga vägnät.

Centerns arbetsgrupp presenterade sitt förslag, en tvärförbindelse med både bilväg och järnväg från Nynäshamn Norvik rakt västerut, med anslutning till E4 vid Vagnhärad/Hölö. En ny tvärled som knyter samman väg 73 med E4.

Den nya tvärleden, som vi kallar E4 Syd, skulle ge en enorm miljövinst genom att undvika tung trafik i tätbebyggda områden och korta vägsträckan markant. Eftersom vi redan nu har ett stadigt växande problem med tunga transporter från och till den befintliga hamnen i Nynäshamn, på främst väg 225, mottogs vårt förslag med intresse och vårt kommande trafikkaos ses med stort allvar.

Centerns förslag, tvärförbindelse E4 Syd och den sedan länge diskuterade överfarten Haninge – Skärholmen är två helt separata delar och båda kommer att behövas om Stockholms södra regioner ska ha möjlighet att växa och utvecklas.

Det är skrämmande att Centern står ensamt i att driva denna centrala fråga i Nynäshamns kommun, sedan 1990. För hela östra Stockholm borde det här vara den bästa lösningen för dem som ska söderut. För all hamntrafik som ska gå in i Mellansverige och söderut borde också det här alternativet vara det bästa för miljön, då vägen kortas 12 mil t/r. Inget av de andra politiska partierna i regionen verkar eller vågar inte inse att vi står inför en enormt stor utmaning och att det är bråttom! C´s Peter Wennerberg har lagt fram ett förslag i MSN, miljö -och samhällsbyggnadsnämnden, om att bilda en opolitisk arbetsgrupp i ärendet. Ingen från majoriteten har reagerat eller svarat på förslaget. Hur de styrande i Nynäshamns kommun väljer att negligera det största trafik/miljöhotet som kommunen och hela Södertörn kommer att drabbas av inom loppet av ett par år är ofattbart.

Karolina Johansson-Starck

Peter Wennerberg

Centerpartiet i Nynäshamns arbetsgrupp för en ny tvärled på Södertörn

E4 syd - vägen till Nynäshamns framtid

Karta E 4 Syd

Centerpartiet i Nynäshamns förslag för E4 syds dragning Nynäshamn (Älgviken) - Vagnhärad

Text

Bild

Teckning E4 syd av Barbro Gard-Wihlen

Insändare Nhp 2 februari 2018

 

En cykel -och gångväg – är det Trafikverkets lösning på trafikkaoset på Södertörn?

Fredagens artiklar i NP (26/1) rörande Trafikverkets eventuella diskussion med Stockholms hamnar angående väg 225 är förmodligen det märkligaste inlägget hittills i debatten om möjlig väg att transportera godset från Norviks hamn, som planeras stå klar 2020. Redan när man läser artikels rubrik förstår man att det här är ännu ett slag i luften för att tafatt försöka lösa de enormt allvarliga problem hela södra Stockholmsregionen står inför: ”Hamnen kan få betala för bättre säkerhet på väg 225:”Vi vill inte underlätta för mer tung trafik”!

350 000 lastbilar per år kommer att rulla på vägarna till och från Norviks hamn, när den är fullt utbyggd, enligt Stockholms hamnars beräkning. Det betyder runt 1000 långtradare per dygn och merparten av dessa kommer att välja väg 225 för att ansluta till E4:an i Södertälje.

Förutom det beräknade antalet tunga fordon från Norviks hamn har vi redan idag en alarmerande trafiksituation på väg 225. Trafiken från och till den befintliga hamnen i Nynäshamn har ökat markant med fordon från Gotland, Polen och Baltikum. Redan nu ser vi lastbilskaravaner dagligen, som ska samsas med personbilar om det trånga utrymmet på en gammal landväg som, obegripligt nog, verkar anses vara det bästa alternativet för både Trafikverket och Stockholms hamnar!

Vad menar Johanna Levin, samhällsplanerare på Trafikverket?

Varför skulle Stockholms hamnar vara intresserade av att vara med och finansiera åtgärder på väg 225 om det inte skulle innebära lättnader för mer tung trafik från Norvik? Betyder det att man kommer att utreda vad 1000 långtradare per dygn har för påverkan på miljön, både vad gäller utsläpp, medtrafikanter, boende längs vägen, säkerhet osv? Vad skulle det vara för åtgärder i så fall? Är det inte lite sent att börja titta på det nu, när hamnen beräknas öppna om två år? Eller finns planer på att senarelägga öppningen tills transportfrågan är löst?

Det här är inte ett problem som bara påverkar boende i Sorunda. Det är att förminska situationen. Johanna Levin borde vara så pass påläst att hon inser att avtalet Trafikverket/Vägverket hade med markägarna längs vägen skrevs 1962 och löpte ut 1992. Efter det finns inget avtal. Att starta hela den processen igen blir förmodligen svårare än att anlägga en helt ny väg, E4 Syd, som Centerkretsen påtalat vid ett flertal tillfällen sedan slutet av 1980-talet, efter att man nationellt/internationellt diskuterat en framtida transitlinje in via Nynäshamn.

Trafikverket menar att det är Stockholms hamnar som bär ansvaret för hur godset ska transporteras från och till Norviks hamn, för att minimera störningarna. Det borde vara en självklarhet att den diskussionen redan var avklarad med Trafikverket, SJ och fartyg som trafikerar Norvik och andra hamnar innan hamnbygget påbörjades.

Att vi inte har en fungerande infrastruktur på Södertörn är ett stort samhällsproblem för en så snabbt växande region. Det är för enkelt att tro att bara Nynäshamns kommun påverkas. Även Stockholm, Botkyrka, Södertälje, Haninge och Tyresö kommun drabbas av trafikinfarkterna som uppstår i och med att väg- och järnvägsnätet inte växer i takt med det ökade behovet.

Nationellt sett är Norviks hamn med förbindelse E4 Syd, dvs väg och järnväg rakt västerut från Nynäshamn till Vagnhärad den bästa lösningen vad gäller både miljö, tid och säkerhet och ett behövligt lyft för hela regionens växande. Det är skrämmande att Johanna Levin på Trafikverket bagatelliserar det enormt svåra trafikläget vi står inför genom att fokusera på en gång- och cykelbana från Porthus till Spångbro! För övrigt en av de få sträckor som redan idag har en alternativ byväg som man kan cykla och gå på. Självklart behövs gång- och cykelvägar längs hela väg 225. Den är livsfarlig att gå och cykla på. Och visst behövs korsningen i Spångbro breddas. Att koppla ihop dessa åtgärder, som egentligen borde varit lösta för länge sedan längs vår gamla landsväg och betraktas som fortlöpande underhåll, med hållbara lösningar av den extrema ökningen av tung trafik som Norviks hamn kommer att medföra är obegripligt och har inget med varandra att göra. Centerkretsen efterlyser en vettig och verklighetsförankrad dialog mellan berörda parter där förslag på lösningar står i paritet med problemets storlek.

Karolina Johansson-Starck och Peter Wennerberg, Centerpartiets arbetsgrupp för en ny tvärled på Södertörn

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.