Centerpartiets gruppledare tage gripenstam summerar 2017

2017 ett år med nya utmaningar för Sverige men också ett glädjens år för Centerpartiet!

För de flesta av oss var Julen en glädjens tid. Men inte alla vare sig i Sverige eller runtom i världen. Centerpartiet har tagit tydlig ställning för Asylrätten och ett värdigt mottagande och prövning av flyktingars möjligheter att stanna. Men vi står också bakom nationella överenskommelser och gällande lagstiftning. Samtidigt tar vi ansvar för integrationen genom att presentera ett stort antal förslag för att underlätta för fler att etablera sig i Sverige. Våra förslag handlar om att ställa krav och ge incitament för fler att komma i arbete och studier, underlätta för företagande och företagarna att växa och anställa. Våra förslag ger en bättre integration men det ökar också, som det alltid gjort, vår tillväxt och förutsättningar för en bibehållen välfärd.

De olika politikområdena vi torgför med Annie Lööf som främsta ledare har gjort Centerpartiet tydligare och invånarna i Sverige belönar oss med ökat stöd i opinionen och vår partiledare har starkast stöd av alla partiledare i flera undersökningar. Vi är för många återigen det starkaste miljöpartiet. Outstanding i landsbygdspolitiken och starka bland företagare med en tydlig jobbpolitik och vi breddar med att tydliggöra vår politik på hälso - och trygghetsområdena.

Inget annat parti står så tydligt bakom valfriheten för den enskilde samtidigt som trygghet och kvalité ska finnas i samhället, i skolan, i barn- och äldreomsorgen. Vi är tydliga med att lyfta människors oro för att samhället klyvs och delas, Mellan grupper av folk, men också Mellan stadsdelar, Mellan stora städer och landsbygd, och Mellan olika delar av vårt land. Här har vi tagit på oss uppgiften att stå för och visa upp ett nytt ledarskap för hela landet.

Året som gått i Södertälje

Årets största samhällsfråga är #MeToo och med det jämställdhetsfrågorna och hur kvinnor utsätts för sexuella trakasserier. Vidriga exempel visar att trots att vi kommit långt är det långt till ett jämställt samhälle där allas lika rätt och värde gäller alla oavsett kön och bakgrund. Vi har i Södertälje både före och efter #MeToo drivit på i kommunfullmäktige för ett ökat arbete i våra skolor med jämställdhetsfrågorna och våldsbekämpning. Uppenbarligen räcker inte det.

Valfrihetsdebatten fortsätter med fel fokus från majoritetspartierna, istället för att diskutera kvalité och innehåll som vi gör så fokuserar de på populistiska utspel om fuskande företag och stora vinster, ca 0,6 % av välfärdskostnaderna är vinster.

Men mycket är positivt, skolresultaten fortsätter öka 2017 även om det är långt kvar till höga nivåer. Det går väldigt sakta men arbetet för ett bättre centrum löper på. Samarbetet mellan fastighetsägare, handlare och kommunen fortsätter med en nystartad centrumförening som motor. Isen har brutits, alltfler skakar hand för ett gemensamt arbete för att lyfta hela vår stadskärna men mycket återstår för att fastighetsägarna ska ta ett större och nödvändigt ansvar. Kanske underlättas det av försäljningen av kringlanfastigheten samtidigt som några ytterligare nya fastighetsägare kommit in i bilden. Stadskärnan är viktig för hela kommunen och vi deltar naturligtvis aktivt i utvecklingsarbetet.

I Centerpartiet är vi vana vid att våra idéer förverkligas av den politiska majoriteten, ibland tar det lång tid men ganska ofta sker det innan de ens svarar på motionerna vi lagt i kommunfullmäktige.
Det finns många frågor där vi är mer progressiva än majoriteten och står för den utveckling Södertälje kommun behöver. Och efter ett år av skogskötsel och viltvård i Miljönämndens ansvar kan vi tyvärr konstatera att vi får rätt. En väl fungerande verksamhet monteras nu raskt ned. Vi fortsätter att arbeta för att det är stadsbyggnadskontoret och Tekniska nämnden som ska ha det samlade ansvaret för kommunens jord, skog, naturreservat, parker och viltvård. Ansvaret för Oaxens Natura 2000 område ligger nu på öns samfällighet, fullständigt orimligt därför har vi föreslagit att kommunen ska ta över området.

Nu så sker något annat - ett nytt fenomen - vi känner igen Centerpartiet i majoritetens budget.
Bredbandssatsningen vi krävt har kommit igång. Det är bra – Även om vi fortsatt får elda på eftersom det inte går tillräckligt fort.

Vad har hänt? Helt plötsligt ser den politiska majoriteten att Centerpartiet växer sig starkt nationellt, att vi aktivt arbetar för att intressera fler grupper för vår politik lokalt och det med viss framgång och att de inte kan rubba vårt förtroende på landsbygden. Då helt plötsligt kom en bredbandssatsning, och nya satsningar i alla fall på papperet i flera av de frågor vi drivit för landsbygdens utveckling, dammarna i Moraån, bostäder i Järna, lättare att få igenom bygglov, konstgräsplaner, mm – man undrar och vill höja ett varningens finger många av besluten ska tas efter valet så se till att Centerpartiet är starkt, då kommer de också att förverkligas.

Vi har många förslag, bara i årets mest omfattande motion Centerpartiets budgetförslag har vi 200 förslag. Om miljöfrågor, giftfria förskolor och skolor, ta bort den kylda maten ur äldreomsorgen inför hemlagad och närproducerad mat, att företagen ska få det lättare att starta och växa i Södertälje, kultur och idrott ska utvecklas i hela kommunen.

Vi kräver och har föreslagit strategiskt arbete följt av genomförbara handlingsplaner för att vår landsbygd ska utvecklas. Men vi har också detaljförslag alltifrån konstgräsplaner för fotboll till nya vård- och omsorgsboenden och att utveckla landsbygdens tätorter.

Men vi har också under året pekat på att vi inte kan vänta med satsningar på våra stadsdelar till centrum är färdigt, om det nu blir färdigt någon gång, en del i att arbeta för en bra integration är att lyfta våra så kallade miljonprogramsområden, det sker en del positivt men det måste fortsätta och utvecklas.

En del säger att vi är allas goda givare men vi som vet hur lång tid allting tar inser snabbt att man måste driva utvecklingsarbete på flera fronter samtidigt. Helhetgreppet är viktigt men det går inte att vänta på att först gör vi det sedan det för då kommer det att vara försent.

När jag funderar över vår politik lokalt och nationellt, alla aktiva duktiga Centerpartister ser jag stora möjligheter till ett framgångsrikt val 2018.

Om vi alla hjälps åt att sprida budskapet, ökar tydligheten och vår trovärdighet. Då blir vi i Centerpartiet det nya ledarskap som många längtar efter och är beredda att stötta. Det ser vi inte minst i de opinionssiffror som ger oss det bästa utgångsläget vi haft inför en valrörelse på mycket länge.

Tage Gripenstam, gruppledare