Att kunna påverka sin egen vardag är kärnan i Centerpartiets politik - FÖR hela SÖDERTÄLJES BÄSTA!

Bild

Södertälje är en unik kommun. Tillsammans har vi passerat 100 000 invånare mitt i en spännande utvecklingsprocess. En kommun befolkad av en unik kombination av människor
med rötter från olika delar av världen. Här hittar vi internationella företag, Science park, Campus, Sveriges antroposofiska centrum, Tom Tits Experiment, sportstjärnor, urnordiska sevärdheter, mångfald av trossamfund, kulturella föreningar och enastående naturtillgångar.

Södertälje har stora utmaningar framför sig för att kunna uppnå målen, bland dessa prioriterar Centerpartiet; skolan, att bekämpa arbetslöshet i alla sina former, att göra Södertälje till en klimatsmart kommun och att införa en nolltolerans mot främlingsfientlighet och utanförskap.
Vi är övertygade om att det som behövs för att bryta utanförskapet och för att möjliggöra fler och bättre jobb i Södertälje är en mer framtidsinriktad och flexibel arbetsmarknad. Vi måste också ha en öppnare syn när det gäller näringslivet med ett bättre bemötande av alla företag och en mer positiv attityd till företagande och få fler och nya företag att etablera sig i Södertälje.

Skogen och de gröna näringarna är viktiga för Södertälje. De gröna näringarna har goda möjligheter att både bidra till den ekonomiska tillväxten och i omställningen till ett miljövänligare samhälle utan fossila bränslen och med förnyelsebara material.

Självklart måste vi ha en hållbar utveckling som tar hänsyn till miljön och klimatet. Det är grunden för all bra tillväxt. Helhetsperspektivet och hållbar samhällsutveckling är två principer som genomsyrar Centerpartiets politik. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer i Södertälje som ska vara den mest klimatsmarta kommunen på alla områden.

Vi är övertygade om att Södertälje har det som krävs för att vara framtidens kommun och vara en förebild i Sverige. Därför vill Centerpartiet att människor som valt att verka, leva och bo i Södertälje ska uppleva att de har makt att förverkliga sina drömmar. Vi vill stärka den enskildes möjligheter och ge goda förutsättningar för den enskilde att växa.

Alla människor är lika mycket värda och unika. På den grunden ska kommunen främja jämställdhet, mångfald, valfrihet och delaktighet. Kommunen ska bli tydligare i att klargöra medborgarnas ansvar och rättigheter.

Vår framtidsvision är en sammanhållen kommun med människor som är öppna, trygga och nytänkande som skapar det goda livet tillsammans. Vi sammanfattar vår framtidssyn i tre punkter nedan.

1. DET FÖRETAGSAMMA SÖDERTÄLJE
Den gemensamma välfärden förbättras i samma takt som företagsamheten i Södertälje utvecklas och fler arbeten kommer till. I Centerpartiets Södertälje är företagen hjältar, och entreprenörskap och företagande genomsyrar all kommunal verksamhet från förskola till bolag, från elev till tjänsteman. Södertälje kommun ska kort- och långsiktigt arbeta för en mycket bättre kontakt med och service för näringslivet samt utveckla samarbetet mellan näringsliv, kommun och ideell sektor.

2. DET TRYGGA OCH TOLERANTA SÖDERTÄLJE
Ett av samhällets viktigaste uppgifter är att vi medborgare ska känna oss trygga. Vi ska kunna känna oss trygga med den vård samhället kan erbjuda, med de sociala trygghetssystemen, polis och rättsväsende. Det är viktigt för att vi ska känna oss trygga i våra hem, när vi rör oss i samhället och i trafiken. Jämställdhet och nolltolerans mot sexuella trakasserier är en självklarhet. Alla människor ska kunna känna trygghet i samhället oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, ålder eller sexuell läggning.

Kommunen ska alltid stimulera människor till arbete genom att förbättra och ta tillvara möjligheterna så att de kommer ut i egen försörjning.

En ökad valfrihet inom vård, skola och omsorg är en del av det trygga Södertälje där invånarna har makten över sina val och kvaliteten på verksamheten. Äldreomsorgen är en av kommunens viktigaste uppgifter. Våra äldre förtjänar en bra omsorg. Äldre ska få välja sin omsorg och serveras god mat av bra kvalitet. Omsorgen ska vara respektfull och det ska finnas en nära vård att lita på.

Centerpartiet prioriterar skolan för våra barns och samhällets bästa. En bra skolgång är viktig i varje barns liv. Vi vill skapa en skola där alla elever kan lyckas oavsett förutsättningar, bli trygga och självständiga människor med alla möjligheter att förverkliga och ta ansvar för sig själva. Den psykiska ohälsan, i synnerhet bland våra unga, måste tas på allvar. Vi måste ha duktiga kuratorer i skolorna och vi ska vara offensiva i det självmordsförebyggande arbetet. Här är det viktigt att vi utvecklar dialogen med ungdomarna.

Södertälje ska bli bättre på att utnyttja mångfald som en av kommunens största resurser. Det skapar ett framgångsrikt samhälle i ständig utveckling som gör att kommunen kommer att kunna hantera den nya tidens utmaningar och förändringar i omvärlden. Samarbetet mellan det civila samhället (föreningar, kyrkor m.fl.) och kommunen måste ökas och stärkas för att vi gemensamt ska lyckas med att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där alla respekteras oavsett bakgrund och får möjlighet att arbeta, försörja sig själva och utvecklas.

Centerpartiet arbetar mot ensamhet, mobbning, diskriminering, utanförskap och främlingsfientlighet. Vi står för ett samarbete mellan alla de demokratiska krafterna i samhället och mot all sorts diskriminering av individer på grund av kultur, etnicitet, ålder, sexuell läggning och sociala bakgrund.

3. DET HÅLLBARA OCH MILJÖMEDVETNA SÖDERTÄLJE
I Centerpartiets Södertälje kommer kommunen att bli en förebild på hur man positivt påverkar vår livsmiljö och tar sig an klimatutmaningarna. Bland annat genom att kommunen blir bättre på att hantera gemensamma miljövärden, effektivisera regelverken och göra möjligt för människor att själva göra miljöriktiga och klimatsmarta val. Att kunna gå, cykla och åka kollektivt är tillsammans med vattenfrågorna från bergsbäcken till Östersjön, maten och jordbruksmarkens skydd prioriterade områden. Landsbygdens roll stärks och blir lika viktig för Södertäljes utveckling som staden.

I menyn hittar du politikområden.

Vårt handlingsprogram i sin helhet kan du ladda ned här , 4.6 MB..

Vårt budgetförslag för Södertälje kommun 2023-2025 laddar du ned här. , 607.2 kB.

Tage Gripenstam, gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.