Bostäder

Centerpartiet vill:

  • Bygga bostäder i alla prisklasser och upplåtelseformer.
  • Ta initiativ till ett kommunalt parkeringsbolag.
  • Bygga bostäder och lokaler i hållbara material.
  • Fortsätta att utveckla Sollentunahem.

sol-has-bg

ETT HÅLLBART VÄXANDE SOLLENTUNA

Sollentuna är en grön kommun i storstadens närhet. Här kan man känna gräset mellan tårna eller ta ett morgondopp innan arbetsdagen börjar, 15 minuter från storstadens puls. Detta är värdefulla egenskaper som ska vårdas i takt med att Sollentuna växer. Utvecklingen av Sollentuna ska ske varsamt och ansvarsfullt med bevarande av grönområden och villaområdens karaktär i fokus.

Fler bostäder i olika prisklasser
I takt med att Sollentuna växer behövs fler bostäder. För Centerpartiet är det viktigt att det byggs bostäder i flera upplåtelseformer, såväl hyresrätter och bostadsrätter som äganderätter och småhus, i olika prisklasser, i samma bostadsområden. På så vis möts människor i olika skeden av livet, med olika bakgrund. Det är ett viktigt steg mot ett inkluderande och integrerat samhälle.

Behovet av mindre bostäder, billigare bostäder och bostäder för unga är fortsatt stort. Nybyggnation är viktig, men för att skapa ökad åtkomlighet behövs främst en bred överenskommelse om en bättre fungerande bostadsmarknad. Centerpartiet ser hellre riktade insatser till grupper som inte kommer in på bostadsmarknaden än subventioner till byggbolag.

Trivsamma, miljövänliga hyresrätter genom Sollentunahem
Den kommunala allmännyttan, Sollentunahem, är en viktig aktör för att erbjuda bra boende för fler. Vi vill att Sollentunahem ska vara en hyresvärd som erbjuder bra boendekvalitet och har ett starkt miljöengagemang. Ombildningar av Sollentunahems bostadsbestånd – från hyresrätt till bostadsrätt – ska genomföras i den mån det finns en uttrycklig önskan från de boende och är affärsmässigt försvarbart och i övrigt önskvärt för bolaget. Centerpartiet ser att strategiska fastighetsförsäljningar leder till en kapitalförstärkning i bolaget som möjliggör ytterligare satsningar i befintligt bestånd och nyproduktion.

Vi vill bygga mer i trä
Utvecklingen av Sollentuna ska ske hållbart. Centerpartiet ser möjligheterna i befintliga lokaler och vill uppmuntra till omvandling istället för rivning. Vi vill att det ska bli lättare att till exempel omvandla kontor till lägenheter; det är både miljövänligt och resurssmart. När nyproduktion sker ska kommunen göra kloka materialval, så som att bygga mer i trä. Att bygga i trä gynnar klimatet, lokala företag och de som ska bo i bostaden eller verka i lokalen. Under mandatperioden vill vi ta fram en strategi för hållbart byggande.

Där karaktären kan bevaras vill Centerpartiet tillskapa fler bostäder genom att bygga på höjden, både på nya tomter och genom fler våningar på befintliga byggnader. Genom att bygga högre använder vi kommunens mark mer effektivt och sparar parker och grönområden.

Tak är en resurs
Centerpartiet vill att tak ska ses som en resurs. Taken i Sollentuna bör nyttjas för solenergi eller för att genom växtlighet bidra till att tillvarata dagvattnet mer effektivt. Där så är lämpligt vill vi använda outnyttjade takytor för rekreation, lek och idrott.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.