Vår politik

sol-has-bg

Sollentunas gröna och företagsamma röst

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik och vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Sollentuna ska vara en kommun där principen om alla människors lika rätt och värde genomsyrar den politik som förs.

Klyvningen ökar mellan de som nyss kommit till vårt land och de som bott här hela sitt liv. Mellan de som har hög utbildning och de som saknar fullständig skolbakgrund. Mellan de som är väletablerade på arbetsmarknaden och de som står utanför. Mellan de som har en bostad och de som behöver en. Mellan de som ständigt måste planera sin tid och de som önskar att de hade något att planera in.

När klyftorna ökar skapas ett utrymme för otrygghet. Genom att minska klyftorna och satsa på en bättre vardag för alla kan vi få bukt med brottsligheten och öka människors förtroende för varandra och samhället. Vi vill ha ett Sollentuna där människor ges inflytande, där alla är en del av samhällsgemenskapen och känner sig behövda - ett Sollentuna där vi motverkar klyvning genom att människor med olika bakgrund umgås naturligt i vardagen, håller ihop och strävar framåt tillsammans.

De beslut som fattas i kommunen ska sätta kommuninvånarnas intressen i första rummet. Beslutsprocesserna ska präglas av transparens, dialog och ansvarstagande. Kommunen ska utvecklas i enlighet med principen om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Sollentuna ska vara en föregångskommun där miljöfrågorna tas på allvar och där kreativitet och livskraft frodas.

Demokratin i Sollentuna ska byggas underifrån. Då behövs ett politiskt klimat med högt i tak där kommunen bjuder in till dialog med medborgare, civilsamhälle och näringsliv. Det kräver ett ledarskap som vågar sätta kommunens bästa framför kortsiktiga mål och politisk prestige och som tar sikte längre fram än till nästa budgetår och mandatperiod.

En hållbar politik säkerställer att de resurser vi har räcker också till kommande generationer. Den förutsätter ett än mer miljömedvetet, kreativt och företagsvänligt Sollentuna. Den kräver goda idéer, levande diskussioner, målmedvetenhet och en ansvarsfull ekonomisk politik.

Ingen människa ska särbehandlas på grund av sitt etniska eller kulturella ursprung. Därför behöver utvecklingen av integration, demokrati och jämställdhet fördjupas och präglas av ett bestämt avståndstagande från alla former av främlingsfientlighet och diskriminering. Mångfalden är en tillgång för vår kommun.

I vår vision är Sollentuna en kommun där alla ges möjligheten till jobb, utbildning och en god fritid. En kommun där människor vet och känner att de kan påverka sin vardag och framtid, där de finner balans och välbefinnande istället för stress. Där de är trygga och blir bemötta och respekterade för den de är.

Vi Sollentunabor står inför ett antal avgörande vägval. Det handlar om att inte låta Sollentuna klyvas, att skapa trygghet och välbefinnande i hela kommunen och att våga göra det som krävs för att nå resultat för miljön och klimatet.

Sollentunacenterna kommunala handlingsprogram, 2018-06-12


Läs mer om vad vi vill inför valet 2018 här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.