Sollentuna
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Sollentunas gröna och företagsamma röst

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. På samma sätt som det krävs olika instrument för att forma en orkester har varje individ en viktig roll att spela och hela poängen är att spela ihop. 

Centerpartiet driver Sollentunas mest offensiva miljöpolitik oavsett om det gäller partiklar, buller, dagvatten, grönområden eller koldioxidutsläpp m.m. Vi vill se ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Sollentuna.

Och vi slår vakt om Sollentuna som en kommun där man kan känna gräset mellan tårna 15 minuter från storstadens puls.

Vi företräder alltid Sollentunabornas intressen och accepterar vare sig olagliga partikelnivåer eller olagliga affärer (som exempelvis Grindstugan eller när politiker handlar tjänster av sitt eget företag). Vi står upp för Sollentunabornas bästa, för rent spel i politiken och för en varsam hantering av skattebetalarnas pengar, även i lägen när det är obekvämt. Och vi sätter en ära i att vara väl pålästa och insatta i de beslut vi är med och fattar.

Centerpartiet är också det mest nytänkande partiet i Sollentuna. Vi har tagit fram flera visionsskisser som visar hur vi vill utveckla Sollentuna, bl.a. genom en överdäckning av E4:an för att minska buller och partiklar, bygga ihop den regionala stadskärnan och skapa ny byggbar mark. En annan av våra visionsskisser visar hur man skulle kunna vidareutveckla Silverdal och bygga bort delar av bullret. Vi har också tagit fram ett förslag på hur man kan minska trafiken från Väsjöområdet genom Edsberg. Med bilden av en sportanläggning på Sollentuna Centrums tak vill vi visa att taken kan användas bättre. Nu senaste har vi tagit fram en bild över hur man på busstorget skulle kunna bygga student- eller ungdomsbostäder med en vänthall i bottenplanet.

Vi har också lagt en mängd motioner med förslag på hur Sollentuna skulle kunna bli ännu bättre – mer företagsvänligt, tryggare och mer socialt hållbart. Vår utgångspunkt är alltid att 

kommunens resurser ska användas på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt. Om möjligt ska resurserna användas i flera led eller tillmötesgå flera helt olika behov. Vi prioriterar satsningar på kommunens kärnområden - skolan, hemtjänst och en god miljö - framför exempelvis satsningar på Filmregion Stockholm, ett nytt kommunhus eller regionala skrytbyggen. 

Många av Sollentunacenterns representanter har erfarenhet av att driva företag. Vi vet hur en företagares vardag ser ut. Vi vet också att det är företagen som skapar tillväxt och arbetstillfällen. Därför arbetar vi hårt för att Sollentuna ska ha det absolut bästa företagsklimatet. 

De flesta av våra förslag kommer direkt från dem som berörs. Den som dagligen tittar ut över ett tak, en väg eller ett torg, eller kanske som företagare ofta har kontakt med kommunen, ser också lösningar och förbättringspotential. Vi kallar det närodlad politik. För oss är det självklart att makten över besluten ska ligga så nära dem som berörs som möjligt.

Vi har en jordnära, rak och prestigefri hållning med fokus att tillvarata Sollentunabornas intressen.