FÖRSKOLA & SKOLA

Centerpartiet vill:

  • Att det finns en blandning mellan kommunala och fristående skolor i Sollentuna.
  • Utveckla den socioekonomiska fördelningen av skolpengen.
  • Satsa på elevhälsan.
  • Erbjuda lovskola till alla låg- och mellanstadieelever som inte når målen i svenska, matematik eller engelska.
  • Utveckla kontakten mellan näringslivet och skolan.
  • Sätta kunskap i fokus i skolan

sol-has-bg sol-light-text

EN SKOLA SOM GER KUNSKAP OCH KRAFT TILL VARJE ELEV

Ett tryggt samhälle börjar med en trygg uppväxt. En likvärdig skola är ett av de enskilt viktigaste verktygen för att alla barn och ungdomar, oavsett kön, sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska få möjligheter att lyckas. Skolan måste därför ha tillräckliga resurser för att fullfölja sitt uppdrag och ge alla Sollentunas barn och ungdomar bästa möjliga start i livet. Den självklara målsättningen är att Sollentuna kommun ska kunna erbjuda Sveriges bästa skola.

Centerpartiet värnar om elevers och föräldrars rätt att välja mellan små och stora skolenheter, kommunala skolor och friskolor, och mellan olika inriktningar. Vi vill att en hög andel lärare ska vara behöriga och att varje lärare ges utvecklingsmöjligheter på sin arbetsplats.

VARJE ELEV SKA KOMMA TILL SIN RÄTT

Alla elever, oavsett bakgrund, ska nå målen i alla ämnen och Sollentuna ska sträva efter att ha det högsta meritvärdet i Sverige. Kunskap ska vara fokus, alla elever ska lära sig så mycket som möjligt i Sollentunas skolor.

Centerpartiet vill att alla elever som redan i låg- och mellanstadiet inte bedöms klara målen i svenska, matematik eller engelska ska erbjudas lovskola. Elever i behov av särskilt stöd har rätt till kontinuerligt stöd och personal med specialistkompetens utifrån deras behov.

NPF-lyft
Elever med en neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF) ska få rätt stöd och möta en tillgänglig lärmiljö med kompetenta pedagoger. Därför vill Centerpartiet stärka NPF-kompetensen hos personal i förskolan och skolan genom ett NPF-lyft.

Rätten att välja förskola, skola och gymnasium
Centerpartiet vill att föräldrar och elever ska kunna välja mellan olika typer av skolor i vår kommun. Vi värnar om att det finns såväl små som stora skolor, i både kommunal och fristående regi, för barn och elever i alla åldrar i hela Sollentuna. Alla skolor i Sollentuna ska hålla en likvärdig, hög kvalitet – oavsett huvudman och kommundel. Vid behov vill Centerpartiet vikta mer resurser till den socioekonomiska fördelningen mellan skolor så att alla barn och elever får likvärdiga förutsättningar i skolan.

Varje förälder ska känna sig trygg med den förskola där man lämnar sitt barn på dagarna. Vi vill ha en hög andel förskollärare, en hög personaltäthet, samt möjliggöra för mindre barngrupper inom förskoleverksamheten. För att höja kompetensen inom förskolan vill Centerpartiet satsa på att få fler barnskötare att vidareutbilda sig till förskolelärare. Vi vill också se riktade insatser mot att barn med utländsk bakgrund i högre grad går i förskolan. Det är mycket viktigt för integrationen.

Kommunens gymnasieskola, Rudbeck, ska fortsatt vara ledande vad gäller kvalitet och resultat och varje elev ska komma till sin rätt. Vi vill se fler yrkesprogram, fler praktikplatser och utveckla kontakten mellan skolan och näringslivet.

SKOLAN SKA VARA EN TRYGG PLATS

En trygg skolmiljö är en förutsättning för att barn och elever ska kunna tillgodogöra sig kunskaper. Det handlar om en väl fungerande undervisningssituation med bra skollokaler, låg ljudnivå, god utomhusmiljö, en fungerande och närvarande elevhälsa, hälsosamma skolmåltider och att mötas med respekt.

Satsning på elevhälsan
Varje enskild elevs välmående måste prioriteras. Därför vill Centerpartiet lägga en riktad satsning på elevhälsan och att elever i högstadiet och gymnasiet årligen ska erbjudas psykiska hälsokontroller. Vi vill också stötta samhällets utsatta barn och ungdomar genom att förenkla samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Det handlar bland annat om att underlätta informationsdelning för att tidigt identifiera de elever som behöver samhällets stöd.

Noll-vision mot mobbning
En trygg skolmiljö handlar också om att barn och unga inte ska bli utsatta för mobbning, trakasserier eller kränkningar. En tydlig nollvision ska genomsyra ett aktivt arbete i förskola, grundskola och gymnasium. Arbetet utifrån Olwéus-programmet ska fortsätta och utvecklas när forskningen på området gör nya framsteg. Likaså ska undervisningen genomsyras av ett normkritiskt perspektiv.

PERSONAL MED RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

Lärarna och rektorerna har en central roll för kommunens möjligheter att erbjuda Sveriges bästa skola. Löneläget för all skolpersonal ska fortsatt vara konkurrenskraftigt. För att behålla och attrahera duktiga lärare ska kommunen dessutom erbjuda uppbackning och utvecklingsmöjligheter.

Centerpartiet vill att all personal ska ha den utbildning som krävs för att ge alla elever i Sollentuna en likvärdig utbildning, det gäller såväl kommunala som fristående verksamheter. Centerpartiet vill därför att kommunen uppmuntrar obehöriga lärare att vidareutbilda sig genom det nationella programmet VAL (vidareutbildning av lärare).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.