Klimat

Centerpartiet vill:

  • Satsa på bra gång- och cykelbanor som underhålls året runt.
  • Installera fler solceller på kommunala tak.
  • Göra det enklare att källsortera.
  • Att livscykelanalyser genomförs vid nyproduktion.
  • Bygga hållbart.

sol-has-bg sol-light-text

EN KOMMUN SOM INTE TÄR PÅ JORDENS RESURSER

Klimatet är vår tids största utmaning och vårt mål är att Sollentuna ska bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Därför kommer klimatarbetet vara högsta prioritet för Centerpartiet under mandatperioden.

Det ska vara lätt att välja cykeln
Vi vill öka andelen Sollentunabor som väljer cykeln som färdmedel. Därför vill vi satsa på bra cykelbanor som är väl underhållna året om. Cykelbanorna ska binda ihop Sollentunas olika stadsdelar, men även knyta samman Sollentuna med angränsande kommuner. När nya cykelbanor anläggs ska ett helhetsperspektiv genomsyra processen.

Det ska vara lätt och lönsamt att källsortera
Centerpartiet vill att alla som bor och verkar i Sollentuna ska kunna källsortera enkelt, gärna fastighetsnära. Det är viktigt att avfallstaxan fortsätter att främja klimatsmarta val genom att göra det billigare för den som sorterar och kompostera. Det är också viktigt att minska problematiken med skräpiga återvinningsstationer.

Avfall är resurser som kan användas flera gånger. Att minimera avfallsmängderna genom att dela, laga, byta och låna produkter samt minska sitt matsvinn ger de största miljövinsterna och är prioriterade frågor för Centerpartiet. Målet är att ställa om samhället mot en resurseffektiv, cirkulär och fossilfri ekonomi. Vi verkar för fler möjligheter till återbruk.

Vi vill driva kommunens klimatarbete
Ett verkningsfullt klimat- och miljöarbete kräver inte bara kommunmedborgarnas engagemang. Det kräver att kommunorganisationen går före och visar vägen. 2016 tog Centerpartiet initiativ till bildandet av en klimatnämnd som har tagit ett samlat grepp kring klimat- och miljöfrågor. Under mandatperioden vill vi fortsätta vara kraften som säkerställer ett strategiskt, samordnat miljö- och klimatarbete i hela kommunkoncernen.

Vi vill installera fler solceller
I samarbete med de kommunala bolagen har Sollentuna mycket goda möjligheter att växla upp elproduktionen via solceller. Centerpartiet verkar för en utökning av solceller i kommunen, exempelvis på kommunala tak.

Vi vill bygga hållbart
Centerpartiet främjar en effektiv resursanvändning i och av befintliga byggnader och när det byggs nytt i Sollentuna ska det ske miljövänligt. Centerpartiet har initierat en utredning om hållbart byggande och vill ställa krav på såväl de kommunala bolagen som privata aktörer att använda sig av klimatdeklarationer och livscykelanalyser. Dessutom vill vi öka byggandet i trä.

Centerpartiet ser en stor potential i att utveckla arbetet med hållbara upphandlingar inom kommunens alla verksamheter. Dessutom vill vi utveckla ett forum där kommunen tillsammans med lokala företagare kan samverka mot målet att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.