Miljö

Centerpartiet vill:

  • Skydda Sollentunas fyra naturreservat från exploatering.
  • Minska övergödningen i Edsviken.
  • Bygga hållbart.

sol-has-bg sol-light-text

ETT GRÖNARE SOLLENTUNA

Sollentuna ska vara en grön kommun där naturen kan ge alla Sollentunabor en paus från vardagen. Det ska vara enkelt att ta en promenad genom ett nära grönområde, motionera i ett av naturreservaten eller ta ett dopp i någon av våra sjöar.

Vi vill återplantera träd och buskar
Centerpartiet vill skydda, bevara och utveckla kommunens natur. Träd, buskar och annan grönska bidrar till en renare luft, gynnar den biologiska mångfalden och tar hand om dagvatten. Därför vill Centerpartiet att träd, buskar och annan grönska i största mån bevaras samt återplanteras.

Vi vill att varje kommuninvånare ska garanteras tillgång till små och stora naturområden. Mindre parker ska bevaras och vi slår vakt om Sollentunas fyra naturreservat. Naturreservaten ska skyddas från exploatering, nu och i framtiden.

Vi vill höja vattenkvalitén
Vatten är en av våra viktigaste resurser; därför måste hela vattenkretsloppets välmående säkerställas. Under mandatperioden vill Centerpartiet genomföra åtgärder som gör skillnad. Vi vill sanera befintliga båtuppläggningsplatser på kommunalmark, minska belastningen av PFOS och andra miljögifter på yt- och grundvatten och tydliggöra informationen om vattenhushållning till medborgarna.

Vatten känner inga kommungränser; därför vill vi fortsätta att utveckla samarbetet med andra kommuner genom Edsviken och Oxunda vattensamverkan. Ett exempel på ett gott samarbete är aluminiumbehandlingen mot övergödning av Norrviken där vattenkvalitén höjts markant. Under nästa mandatperiod vill vi med samma metod minska övergödningen i Edsviken.

Vi vill minska buller och utsläpp från trafiken
För att minska bullret i kommunen vill vi genomföra kontinuerliga bullermätningar i utsatta områden och se över andra trafik- och stadsplaneringsåtgärder, exempelvis uppförande av kraftigare bullerplank.

Genom Sollentuna löper statliga E4:an och ostkustbanan och för Centerpartiet är det mycket viktigt att påverka staten i en riktning där vägar och järnvägar byggs över eller grävs ner när så är möjligt. Centerpartiet har länge sett överdäckning av delar av E4:an som en viktig åtgärd, exempelvis i södra Sollentuna. Det är positivt ur såväl miljö- och klimatsynpunkt som för exploatering och sammanvävning av stadsdelar.

Vi vill bygga hållbart
Centerpartiet främjar en effektiv resursanvändning i och av befintliga byggnader och när det byggs nytt i Sollentuna ska det ske miljövänligt. Centerpartiet har initierat en utredning om hållbart byggande och vill ställa krav på såväl de kommunala bolagen som privata aktörer att använda sig av klimatdeklarationer och livscykelanalyser. Dessutom vill vi öka byggandet i trä.

Centerpartiet ser en stor potential i att utveckla arbetet med hållbara upphandlingar inom kommunens alla verksamheter. Dessutom vill vi utveckla ett forum där kommunen tillsammans med lokala företagare kan samverka mot målet att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.