Socialtjänst

Centerpartiet vill:

  • Säkerställa att socialkontoret bedriver ett vetenskapligt baserat, systematiserat och rättssäkert arbete.
  • Sprida de sociala lägenheterna i hela bostadsbeståndet i alla kommundelar.
  • Intensifiera satsningen på rekrytering av jourhem, familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamilj.
  • Intensifiera socialkontorets arbete mot missbruk.

sol-has-bg

EN RÄTTSSÄKER SOCIALTJÄNST SOM GER STÖD OCH SKYDD

Centerpartiet grundar sin politik i alla människors lika värde och vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid. Kommunen har ett ansvar för alla som far illa och för den som behöver stöd ska det finnas ett starkt socialt skyddsnät.

Socialtjänsten är en av de viktigaste delarna i det kommunala grunduppdraget. För Centerpartiet är det av största vikt att socialtjänsten har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Centerpartiet prioriterar barnets situation
Varje placering som socialnämnden beslutar om ska utgå ifrån att barnet får det bättre än sin nuvarande situation. Centerpartiet vill intensifiera rekrytering av jourhem, familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Den satsningen är helt avgörande för att utsatta barn ska få en ljusare framtid och för att minska antalet placeringar på dyra och ineffektiva behandlingshem.

De barn och unga som behöver den mest specialiserade vården placeras hos Statens institutionsstyrelse (SiS). Kostnaderna för SiS-placeringar utgör en av de största och mest oberäkneliga kostnaderna för en kommuns socialtjänst och många gånger levererar SiS inte den vård som individen har rätt till. Därför vill Centerpartiet att socialtjänsten vidtar alla tillgängliga metoder för att säkerställa kvalitén av SiS-vården. Vi vill även utreda möjligheten att inrätta en kommunal lärstudio med behandling som ett alternativ till SiS-vård.

Sollentuna har en av Sveriges bästa ungdomsmottagningar. För oss är det viktigt att den finns kvar och utvecklas och att det i större mån blir möjligt att boka besök på kvällstid.

Rättssäkerhet i fokus
Socialkontoret ska bedriva ett vetenskapligt baserat, systematiserat och rättssäkert arbete. Alla beslut ska baseras på vetenskapligt grundade, beprövade metoder för att hjälpa den utsatta och för att få ut största nytta av skattepengarna. Vi vill effektivisera och förbättra kontorets arbete genom ökad systematisering. Dessutom vill vi säkerställa att socialtjänstens arbete alltid är rättssäkert.

De senaste åren har socialkontoret haft en hög personalomsättningen. Det vill vi ändra på. Arbetsmiljön för socialsekreterare är ofta utsatt. Vi vill att socialsekreterarna får en rimlig arbetsbelastning och rätt till stöd. Minskad personalomsättning är dessutom avgörande för att säkerställa metodik, systematik och rättssäkerhet.

Fler från bidrag till arbete
Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddet som samhället kan ge. Människor som får ekonomiskt bistånd befinner sig ofta långt från arbetsmarknaden. Centerpartiet vill ge socialtjänsten bättre förutsättningar att stötta individer att gå från bidragsberoende till arbete eller utbildning. Därför vill vi se ett närmare samarbete mellan socialkontoret och arbetsmarknadsenheten.

Vi vill sprida de sociala lägenheterna
Den som har rätt till en social lägenhet ska tilldelas det via socialtjänsten. För oss är det viktigt att de sociala lägenheterna är spridda i hela bostadsbeståndet över alla kommundelar. Barn ska alltid ha tak över huvudet, därför ska barnfamiljer prioriteras.

Centerpartiet vill ställa krav på att de som söker försörjningsstöd till hyra och bor i andrahand kan visa att uthyrningen är godkänd, enligt den modell som idag används i Uppsala. Detta för att motverka att skattepengar går till svart uthyrning av bostäder.

Ett intensifierat arbete mot missbruk
Drog- och spelmissbruk är förödande för individen och kostsamt för samhället. Centerpartiet vill intensifiera socialkontorets arbete mot missbruk och satsa på insatser som kan göras i ett tidigt stadium. Den med missbruksproblematik som kräver vård ska snabbt få tillgång till ett korttidsboende i kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.