Vård & omsorg

Centerpartiet vill:

  • Att i största mån ska hemtjänstpersonalen vara den samma från dag till dag.
  • Öka andelen personal inom äldreomsorgen som har minst undersköterskeutbildning.
  • Underlätta för småföretagare inom vård- och omsorg.
  • Verka för lokal matlagning på de särskilda boendena.
  • Satsa på ny kunskap och nya metoder inom demensvården.

sol-has-bg

KVALITATIV OMSORG UTEFTER DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL

Omsorgen om äldre, personer med funktionsvariationer och sjuka är en av samhällets viktigaste uppgifter. När vi i Centerpartiet utvecklar vår välfärdspolitik gör vi det dels utifrån människors eget ansvar för sin hälsa, men också idén att rätten till vård och omsorg ska ges efter behov, och aldrig efter kön, etnicitet eller inkomst. Människovärdet ska sättas i centrum och all omsorg ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande.

Vi tror på människan, därför har vi en tilltro till att vården och omsorgens medarbetare är den främsta kraften till att förbättra välfärden. De behöver större frihet att få göra det, och en politik som ger dem rätt verktyg och stöd. Centerpartiet vill ställa höga kvalitetskrav på utförare, satsa på välfärdsteknik och värna varje brukares valfrihet.

Din vård – ditt val
Den som tar del av hemtjänst, äldreomsorg, dagligverksamhet eller annan omsorg ska kunna välja utförare och innehåll i tjänsten. Vi värnar vårdföretagens viktiga roll i allmänhet och småföretagarnas förutsättningar i synnerhet.

Den som vill bo krav hemma ska kunna göra det med en väl utbyggd hemtjänst och ett fungerade samarbete med regionen. Varje person ska själv kunna välja utförare och byta om man inte är nöjd

Planera för parbostäder
När den som fått ett biståndsbeslut ska flytta in på ett särskilt boende ska det ske inom tre månader. I Sollentuna ska äldre par få möjligheten att fortsätta leva tillsammans på parboenden, även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt. Därför är det viktigt att planera för parbostäder vid nyproduktion och ombyggnation av biståndsbedömda boenden.

God hälsa inom äldreomsorgen
Kultur är bra för hälsan och ska spela en viktig roll i äldreomsorgen. Detta kan uppnås bland annat genom tätare kontakter mellan föreningsliv, kulturinstitutioner och civilsamhället.

Kosten är också avgörande för en god hälsa. Därför är det viktigt med sund, närodlad och god mat på alla boenden och inom hemtjänsten.

Omsorgsboenden av hög kvalité
Samhället måste vara tillgängligt för alla och en funktionsvariation ska inte vara ett hinder för människor i vardagen. Sollentuna ska se till att LSS-boenden planeras och etableras i en takt som möter efterfrågan. Alla omsorgsboenden ska klara de krav som ställs och ingen skillnad ska kunna göras mellan kommunala och privata aktörer.

Ett omsorgsmöte som präglas av trygghet och kontinuitet
Det är när en brukare inom äldreomsorgen eller LSS möter en medarbetare som förutsättningarna för vård och omsorg skapas. Ett bra omsorgsmöte präglas av kontinuitet, trygghet och en medarbetare som möter brukaren som unik individ.

För att ge trygghet och kontinuitet bör personalen som de äldre möter i hemtjänsten i största mån vara den samma från dag till dag. Centerpartiet verkar för att det normala i all hemtjänst ska vara maximalt 10 medarbetare under en tvåveckorsperiod.

Vi vill utveckla anhörigstödet
Anhöriga och närståendes insatser är ovärderliga för äldreomsorgen och de allra flesta tycker att det känns bra att ge omsorg. Att anhöriga får rätt stöd är viktigt både för den äldres omsorg som anhöriges egen hälsa. Under mandatperioden vill vi utveckla kommunens anhörigstöd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.