kollektivtrafik att lita på

Kollektivtrafiken måste byggas ut men också vara så attraktiv och enkel att använda som möjligt. Vi jobbar för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och för att landstinget fördomsfritt väljer de lösningar, när det gäller taxor och kontrollsystem, som stödjer ambitionen att så många som möjligt kan resa kollektivt.

Centerpartiet vill:

  • Att kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska byggas ut kraftigt. Alla som bor i Stockholms län ska ha kollektivtrafiken som alternativ.
  • Att Stockholmsregionen till år 2030 ska ha fossilfria transporter.
  • Att alla aktörer i regionen gemensamt strävar och planerat för att styra trafiken från bil till cykel, gång och kollektivtrafik.
  • Landstinget ska ha en öppen inställning till nya och innovativa transportlösningar

sol-has-bg

Att resa kollektivt är smart på så många sätt. Det minskar trängsel på vägar och gator, det är bra för miljön och det är också bra för samhällsekonomin. Ska Stockholmsregionen klara att växa utan försämrad miljö måste det överordnade målet för landstinget vara att fler av oss kan välja att åka kollektivt, gå eller cykla så att miljöpåverkan kan begränsas och vår mark kan användas effektivt. Kollektivtrafiken måste byggas ut men också vara så attraktiv och enkel att använda som möjligt. Vi jobbar för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och för att landstinget fördomsfritt väljer de lösningar, när det gäller taxor och kontrollsystem, som stödjer ambitionen att så många som möjligt kan resa kollektivt.

Klimatpåverkan från trafiken i Stockholmsregionen behöver minska kraftigt och skyndsamt. Därför behövs politiska beslut som bidrar till att fler ställer bilen och väljer kollektivtrafiken samtidigt som både privatbilismen och yrkestrafiken ställs om från fossila till förnybara drivmedel.

Omställningen av trafiksystemet i miljövänlig riktning är en av de största miljöutmaningarna som vår region står inför. Centerpartiets ambition är att Stockholmsregionen inom 16 år, till år 2030, vara helt fri från fossila utsläpp från transportsektorn. För att det ska bli verklighet vill vi se en regional pakt för grön omställning. Genom fler laddstolpar för elbilar, ökad insamling av matavfall för biogas, planering för kollektivtrafik istället för bil och samarbete med näringslivet är det möjligt. Centerpartiet vill fortsatt storsatsa på tunnelbana och på att ligga i framkant när det gäller att introducera ny miljövänlig teknik i både bussar och båtar. För att fler ska välja att ställa bilen och ta tåget eller bussen krävs det att kollektivtrafiken är punktlig, trivsam och trygg. För att nå maximal miljöeffekt ska den också framföras med fossilfria bränslen, såsom el eller närproducerad biogas.

Idag är det trångt i rusningstrafik på många ställen. Överfulla bussar, trängsel på pendeltågsstationerna och i tunnelbanan är många stockholmares vardag. Vi behöver därför kraftigt bygga ut dagens kollektivtrafik för att möta framtidens behov och för att lyckas göra kollektivtrafiken attraktivare för fler.

Idag måste många som vill ta sig kollektivt mellan sin bostad och sitt arbete först åka in mot centrala Stockholm för att sedan byta och sedan åka ut ur innerstaden igen. Det är varken effektivt eller attraktivt. Det är viktigt att landstinget arbetar aktivt tillsammans med kommuner, näringslivet och andra aktörer för att upprätta ordentliga knutpunkter och resecentra för kollektivtrafik i hela Stockholms län. Då skapas tydliga och rationella platser för kollektivtrafikbyten, resenärsservice och infartsparkeringar för cykel och bil.

Med fler tvärförbindelser och en tunnelbaneutbyggnad under Mälaren, (mellan Kungsholmen och Södermalm) för att avlasta Slussen och T-centralen, kan vi minska både restider och trängsel.

En attraktiv kollektivtrafik ska också ge ett mervärde till dig som väljer att ställa bilen. Vi vill se fler och bättre infartsparkeringar gärna i anslutning till affärer, bilverkstäder och annan service, så att du kan spara tid till annat. Det ska vara lättare än idag att ta cykel till kollektivtrafiken med bra, säkra och övervakade cykelparkeringar.

Centerpartiet var det enda alliansparti som tydligt förespråkade en utbyggd tunnelbana inför valet 2010. Nu ser vi äntligen hur andra partier och regeringen har anslutit sig till Centerpartiets linje. Tunnelbanan är överlägsen i sin kapacitet, den trängs inte med andra trafikslag och kan hålla hög hastighet. Tunnelbanan är inte på långa vägar färdigbyggd utan måste växa i samma takt som Stockholmsregionen växer.

Tillsammans med tunnelbanan är pendeltågen stommen i Stockholmsregionens kollektivtrafik. Får vi ned trängslen på pendeltågen blir den attraktivare för fler. Då kan vi exempelvis erbjuda entreprenörer att sälja kaffe och en frukostfralla på morgontågen. Tillgång till internet och eluttag bör finnas på alla längre resträckor, så den som vill enkelt kan koppla upp sig och arbeta eller studera på vägen.

Vi vill se ny och smart teknik i hela kollektivtrafiken genom fler innovativa lösningar. Exempel på ny teknik för regionen kan vara elbussar, smarta styrsystem, linbanor och spårbilar. Stora delar av Stockholms län ligger i anslutning till vatten, det är en stor möjlighet för mer pendelbåtstrafik.

SL behöver förbättra sin realtidsinformation. Genom ny teknik finns goda förutsättningar att visa bussarnas position och beräknade ankomsttid. Denna information måste göras öppen och lättillgänglig för resenärerna. En attraktiv kollektivtrafik är inte bara tåg, båtar och bussar som håller tider och är fräscha. Det är minst lika viktigt med trevliga och rena hållplatser och stationsmiljöer. Alla ska känna sig trygga med att kunna ta sig fram i kollektivtrafiken med rullstol, barnvagn, rullator och bagage. Vi behöver moderna, hela och upplysta busshållplatser med digital reseinformation i hela länet. Genom att satsa på mer affärer och serveringsställen på stationerna kan vi få en ökad trivsel, fler ögon som håller koll och dessutom intäkter till SL som kan satsas på fler trygghetsskapande åtgärder.

Punktligheten är en av de allra viktigaste faktorerna för om människor ska trivas med sin kollektivtrafikresa. Pendeltågstrafikens punktlighet är särskilt viktig eftersom väntetiderna är längre än för exempelvis tunnelbanan. Även stombussarnas tidshållning behöver förbättras och förekomsten av så kallad kolonnkörning, där två eller flera bussar längs samma linje kommer samtidigt och lämnar långa tidsluckor till nästa buss, måste kraftfullt motverkas.

Centerpartiet vill:

  • Att kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska byggas ut kraftigt. Alla som bor i Stockholms län ska ha kollektivtrafiken som alternativ.
  • Att Stockholmsregionen till år 2030 ska ha fossilfria transporter.
  • Att alla aktörer i regionen gemensamt strävar och planerat för att styra trafiken från bil till cykel, gång och kollektivtrafik.
  • Att landstinget, kommunerna, näringslivet och andra aktörer aktivt arbetar för att utveckla resecentra och bytespunkter.
  • Att punktligheten i kollektivtrafiken ständigt ska ha högsta prioritet.
  • Landstinget ska ha en öppen inställning till nya och innovativa transportlösningar, exempelvis elbussar, smarta styrsystem, linbanor och spårbilar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.