SL-kortet

Det ska vara smidigt och pålitligt att resa med kollektivtrafiken. Därför måste det vara så enkelt som möjligt för resenären att köpa och använda sin biljett.

Centerpartiet vill:

 • Pröva avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer och studenter under lågtrafik.
 • Att bussarnas alla dörrar ska vara tillgängliga för påstigande
 • Att antalet försäljningsställen och biljettautomater i länet utökas.
 • Att trängselskatter ska höjas och breddas samt finansiera utbyggd kollektivtrafik.

sol-has-bg

Biljettsystemet - Resenären i centrum

Dagens biljettsystem lever inte upp till de krav som ställs. För de som reser ibland - de så kallade sällanresenärerna, fungerar det inte som det var tänkt – utan det har snarare blivit svårare med krångliga och otydliga biljettsystem.

I många andra storstadsregioner fungerar det bättre. Vi ser ingen anledning till att vårt biljettsystem i Stockholms län ska vara sämre. Vi vill att man gör ett rejält och blocköverskridande omtag kring SL:s biljettsystem så att alla som vill resa kollektivt, oavsett om det är besökare i vår region, sällanresenär eller daglig pendlare, upplever biljettsystemet som enkelt, begripligt och prisvärt.

Det måste vara enkelt att köpa enkelbiljetter för de som inte har periodkort. Försäljningskanalerna ska ge möjlighet att köpa biljett på det sätt som bäst passar resenären. Möjligheten till kontant betalning måste förbättras och försäljningsställen och biljettautomater måste finnas tillgängliga i hela länet. Speciellt i de mindre centrala delarna av länet där närheten till service är glesare.

Teknikutveckling ger nya möjligheter

Den tekniska utvecklingen av datorer och mobila lösningar går snabbt framåt. Detta ger möjligheten att utveckla attraktiva och effektiva biljett- och betallösningar, som gör det så enkelt som möjligt för resenären.

SMS-biljetten var länge ett bra sätt för enkla köp för sällanresenärer och besökare i Stockholm. Tyvärr har strikt implementering av EU-direktiv lett till att det i dagsläget är krångligt för resenärerna att använda. Implementeringen av EU:s direktiv om betaltjänster måste göras om och samarbetet med mobiloperatörerna förbättras så att resenärer återigen kan använda SMS-biljetter på ett smidigt sätt.

För att ytterligare minska tröskeln för sällanresenärer att använda sig av kollektivtrafiken, och som komplement till SMS-biljetten, vill Centerpartiet att SL utvecklar en mobil-app för försäljning av biljetter.

Minskad trängsel – en nödvändighet

Kollektivtrafiksystemet i Stockholm har snart nått sin maxkapacitet, och trängseln i Stockholms kollektivtrafik upplevs av många som akut under rusningstid. Därför krävs det en kraftig utbyggnad av tunnelbanesystemet, mer vattenburen kollektivtrafik och ett introducerande av BRT-linjer (Bus Rapid Transit) i regionen. Vissa av dessa satsningar kan dock ta tid att få på plats. Ett sätt att minska trängseln är att pröva att införa gratis kollektivtrafik för pensionärer och studenter under tidpunkter när belastningen på kollektivtrafiken är låg. På så sätt kan resandet under dygnet spridas ut, trängseln under rusningstid minska och det totala kollektivtrafikresandet öka. Det kan även ge bättre ekonomi för dessa grupper samtidigt som det ger gynnsamma effekter på samhällsekonomin.

Centerpartiet vill också utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att belöna resenärer som reser innan morgonrusningen börjar, till exempel genom gratisbiljetter eller återföring av pengar till SL Access-kortet. En sådan ”happy hour” kan bidra till förvärvsarbetande väljer en tidigare resa till sin arbetsplats och på så vis frigör utrymme för fler resenärer under morgonrusningen. Förutsättningen är att biljettsystemet inte blir för krångligt samt att de totala kostnaderna inte ökar.

Centerpartiet vill pröva nya sätt att via taxan stimulera till ökat kollektivt resande som även är effektivt. Däremot tar vi avstånd från de idéer som förts fram om trängselavgift på kollektivtrafik. Utgångspunkten är att de personer som är tvingade att resa i rusningstid inte ska missgynnas ekonomiskt eller få sämre kvalitet.

Öppna spärrar – bättre flöden och minskade risker

För att ytterligare minska trängslen i tunnelbanesystemet vill vi ta bort spärrarna på de stationerna med flest resande. På de stationer där trängseln är som värst, exempelvis Slussen och T-centralen, är det vanligen så att resenärerna redan har registrerat sin resa. Öppna spärrar skulle leda till bättre flöden vid ut- och inpassering vid de stora stationerna med många resande samt förbättra både brandsäkerheten, den allmänna trivseln och situationen för rullstolsburna. Centerpartiet vill även att det ska vara möjligt för dig som resenär att stiga på bussarna genom alla dörrpar, inte bara framdörren. Det är ett ytterligare steg i att förbättra och effektivisera flödena i kollektivtrafiken, och skulle underlätta för dig som resenär.

Med öppna spärrlinjer är det viktigt att hitta andra sätt att säkerställa biljettkontroll. Centerpartiet föreslår att det sker genom fler biljettkontrollanter som rör sig i kollektivtrafiksystemet.

Av alla sålda SL biljetter är ca 75 procent periodbiljetter. Den mest köpa biljetten är 30 dagarsbiljetten. Det betyder att en klar majoritet av SL:s resenärer inte påverkas av zonindelningen i länet. Med tanke på den lilla andel av resenärerna som påverkas av zonindelningen, och att vi är angelägna om att locka fler bilresenärer, som ofta reser långt, att välja kollektivtrafik är det dags att förutsättningslöst utreda om återinförd enhetstaxa skulle leda till ökat resande utan väsentligt ökade kostnader.

Centerpartiet vill:

 • Pröva avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer och studenter under lågtrafik.
 • Ta bort spärrarna i kollektivtrafiken.
 • Att bussarnas alla dörrar ska vara tillgängliga för påstigande
 • Att antalet försäljningsställen och biljettautomater i länet utökas.
 • Se större samverkan över länsgränserna för att skapa bra, enkla och smidiga framtida lösningar. En framtida nationell betalningsstandard för kollektivtrafiken är vårt mål.
 • Att SL inför en app till mobiltelefoner som betalningsmedel för biljetter.

Finansiering

För att upprätthålla kvaliteten i kollektivtrafiken och för att göra de nödvändiga kraftiga utbyggnaderna av kollektivtrafiken behövs mer intäkter till kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att biljettsystemet är utformat på ett sådant sätt som gör det enkelt för resenärer att betala för sin resa.

Vi behöver i ett aktivt samarbete med kommunerna vid planering och finansiering av nya spårinvesteringar. Den värdeökning som mark i anslutning till ny infrastuktur får måste användas för medfinansiering. Planeringen av parkeringsplatser vid nybyggnation måste förändras. Den mark som idag reserveras för p-platser kan användas effektivare och även ge intäkter till utbyggd kollektivtrafik.

Det finns stora möjligheter att genom upplåtande av mark och lokaler i anslutning till kollektivtrafiken till kommersiella aktörer bidra till ytterligare finansiering av kollektivtrafik. Vi måste våga tänka nytt och brett och se hur vi kan använda kommersiella intäkter och exploateringsintäkter.

Centerpartiet ser att intäkterna från trängselskatter är ett viktigt instrument för att både styra trafiken och ge intäkter till utbyggd kollektivtrafik. Vi välkomnar därför en höjning och breddning av trängselskatterna. Dock måste beslutandet över trängselskatterna flyttas från staten till Stockholmsregionen för att kunna användas aktivt i trafikstyrande syfte. Trängselskatten ett viktigt verktyg för att styra trafiken mer effektivt och minska trängseln.

Centerpartiet vill:

 • Öka intäkterna från exploatering till kollektivtrafiken.
 • Att trängselskatter ska höjas och breddas samt finansiera utbyggd kollektivtrafik.
 • Att beslutsmakten över trängselskatterna flyttas från riksdag och regering till Stockholmsregionen för att kunna användas mer flexibelt och öka effektiviteten i transportsystemet.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.