Trygghet

Alla som bor i Stockholmsregionen ska kunna känna sig trygga, oavsett var i regionen man bor. Det finns många utmaningar med olika former av brottslighet som skapar stora problem. Allt ifrån skjutvapenvåld i de utsatta områdena till kringresande stöldligor som stjäl båtmotorer via en alltmer förslagen ekonomisk brottslighet och bedrägerier till otrygghet i hemmet och våld i nära relationer.

sol-has-bg

Ingen föds kriminell

Kriminalitet växer i hög grad ur ekonomiskt och socialt utanförskap. En växande och varierad arbetsmarknad är en viktig förebyggande faktor. En region som förmår att bli en bra plats för företag att utvecklas kommer att bli tryggare. Mer kraft behöver läggas på levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar. På så sätt skapas färre tillfällen som lockar till brott. På vissa håll i Stockholmsregionens yttre förorter har den offentliga servicen och poliskontoren stängt ner. Därför bör Stockholmskommunerna, Region Stockholm och staten tillsammans verka för att säkerställa närvaro av offentlig service, exempelvis vårdcentraler och stadsdelsförvaltningar, men även lokala poliskontor på dessa platser.

Ingen föds kriminell, men vi har alla olika förutsättningar i livet. Inga barn förtjänar att växa upp i en miljö där de från tidig ålder blir indragna i kriminalitet i stället för att leka, lära och ha en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att samhället träder in i ett tidigt skede för att bryta mönster, stötta föräldrar och fånga upp barn och ungdomar som riskerar att hamna på glid. Förebyggande insatser spelar även stor roll för utvecklingen av våld i nära relation, som drabbar kvinnor och barn svårt. Alla har rätt att känna sig trygg i nära relationer. Centerpartiet vill arbeta aktivt med att förebygga våld i nära relationer genom en ökad samverkan mellan kommuner, sjukvård, skola, polis och föreningsliv. Vården måste också vara observant vid misstanke om våld i nära relation och hedersförtryck. Anställda i vården ska utbildas för att känna igen varningstecken och veta vad som ska göras när detta uppdagas.

En viktig pusselbit för att vända utvecklingen är ökad polisnärvaro. Med synliga poliser och polisanställda som arbetar och verkar nära Stockholmskommunerna och lokalsamhällena, som bygger förtroende och skaffar nödvändig kunskap om lokala förhållanden, ökar den brottsförebyggande kraften. Samverkan mellan Stockholmskommunerna, Region Stockholm och polisen måste hela tiden utvecklas. Näringslivet måste också involveras, liksom föreningslivet och skolan, i det trygghetsskapande arbetet.

Kollektivtrafiken ska vara ett tryggt sätt att resa, oavsett vilken tid på dygnet resan sker. Trygghetsvärdar och bättre användning av trygghetskameror är viktiga delar, men även här måste polisen snabbt kunna vara på plats för att säkra tryggheten för de resande. Rörlighet över kommungränserna ökar arbetsmarknadens praktiska omfång. En effektiv kollektivtrafik, säkra cykelvägar och bra vägar binder Stockholmsregionen samman för både jobb och fritid, vilket främjar både människors ekonomiska och sociala utveckling och därmed förebygger kriminalitet.

Hot och våld mot blåljuspersonal förekommer tyvärr allt oftare. Det är givetvis helt oacceptabelt. Vi vill att adresser där det tidigare förekommit hot eller våld mot ambulanspersonal ska flaggas så att nya sådana situationer kan undvikas.

Centerpartiet vill att:

  • Stockholmsregionen får fler lokala områdespoliser i alla Stockholmskommuner och utökad polisiär närvaro i särskilt utsatta områden.
  • Förbättra samverkan mellan Region Stockholm, Stockholmskommunerna, polisen, näringslivet, skolan och föreningslivet för att öka tryggheten.
  • Att regionens vårdverksamheter ska söka samarbete med kommunala verksamheter, polisen och kriminalvården för att nå personer som vill lämna en kriminell livsstil.
  • Införa fler trygghetsvärdar i kollektivtrafiken.
  • Användningen av trygghetskameror i kollektivtrafiken förbättras.
  • Stockholmskommunerna, Region Stockholm och staten krokar arm för att få fler lokaliseringar av offentlig service till särskilt utsatta områden för att motverka utanförskapet.
  • Vårdanställda inom regionen får utbildning i att identifiera och hantera misstanke om våld i relation och hedersförtryck.
  • Screeningmetoden Child Check införs på Region Stockholms sjukhus i syfte att fånga upp fler barn som far illa i hemmet.
  • Adresser där hot och våld mot blåljuspersonal förekommit ska flaggas vid ambulansutryckningar så att rätt säkerhetsåtgärder kan vidtas för medarbetarnas trygghet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.