Fritid

Bild

Genom ett aktivt friluftsliv skapas både gemenskap och ett hälsosammare liv.

En meningsfull fritid kan bidra till att fånga upp ungdomar på glid och inkludera fler unga i en gemenskap. I förlängningen kan ett meningsfullt engagemang förhindra skadegörelse och att unga hamnar i missbruksproblem. Här är ideella krafter som arbetar utan ekonomisk vinning ovärderliga och måste uppmuntras av kommunen. Skapa naturliga nätverk delaktighet, vidga vyer och umgänge leder till ökad acceptans och tolerans. Satsningar på exempelvis spontanidrott bidrar till god hälsa, sammanhållning, generations- och integrationsbrygga

Spontana aktiviteter, så som utegym, elljusspår, badplatser, skidspår, skridsko med mera är mycket uppskattade och har varit särskilt värdefulla under pandemin. Dessa vill vi fortsätta utveckla i hela kommunen. Centerpartiet vill fortsätta satsningarna på ”Snapptunafältet som ett allaktivitetsfält. Lite som Vallentuna kommuns ”Gärdet”.

Centerpartiet vill bland annat:

  • ha ungdomsgårdar i alla kommundelar och ungdomsgårdar utomhus sommartid.
  • stimulera senioridrott/senioraktiviteter.
  • stimulera ”allmänheten” till spontanidrott genom exempelvis elljuspår, utegym, kommunala friluftsbad och Hälsans stig i alla kommundelar.
  • anlägga badbrygga och badstrand i Vallentunasjön nedanför Väsby kvarn
  • göra det så enkelt som möjligt för för föreningar att boka lokaler och söka bidrag.
  • ha kommunala lekplatser på alla kommundelar.
  • att Angarnssjöängarna fortsätter utvecklas och marknadsföras.
  • utveckla området kring gamla mejeriet i Brottby, ångbåtsbryggan och Sundbytorpet.
  • anlägga en konstfrusen konstgräsplan för fotboll och bandy, samt bygga ut idrottshall och omklädningsrum vid Kårsta skola
  • överväga möjligheterna till ridväg vid etablering av nya gång- och cykelvägar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.