2018 - Dagordning med Bilagor

Dagordningen för stämman:


 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium för årsmötet (Ordf. + sekreterare + pressinformatör)
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredrag: ”Människan – problemet eller lösningen för en hållbar miljö?
  Gustav Eskhult, Knivstasonen som står 4:a på riksdagslistan
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fastställande av verksamhetsberättelse 2017 (bilaga 1)
 9. Fastställande av resultat & balansräkning 2017 (bilaga 2)
 10. Revisorernas berättelse (bilaga 3)
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Anmälningsärende
  Policy: Centerpartiet, trygg och fri från trakasserier (bilaga 4)
  Nya stadgar och arbetsordning (bilaga 5)
  Uppförandekod i Knivsta
 13. Verksamhetsplan och budget 2018 (bilaga 6 och bilaga 7)
 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2019
  Förslag till beslut:
  Att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter inkl ordförande samt 3 ersättare
  Att styrelsen är beslutsmässig med 4 ledamöter närvarande.
  Att styrelsen själv, utöver ordförande, utser övriga styrelseposter.
 15. Val av ordförande fram till årsstämman 2019 (bilaga 8)
 16. Val av ledamöter fram till årsstämman 2019 (bilaga 8)
 17. Val av 3 ombud/ersättare till Distriktsstämman 21/4 i Knivsta (bilaga 8)
 18. Val av ombud till ev. extra partistämma t.o.m. årsmötet 2019 (bilaga 8)
 19. Val av revisorer och ersättare, Centerpartiet i Knivsta (bilaga 8)
 20. Val av representant till Centerdistriktets valberedning (bilaga 8)
 21. Val av valberedning för Knivstakretsen
 22. Nominering till kommunfullmäktige i Knivsta (KF) för Centerpartiet
  Fastställande av kandidatförsäkran – förslag till beslut: Enligt bilaga (bilaga 9)
  Beslut om antal valsedlar – förslag till beslut: Standardantal
  Beslut om personuppgifter på valsedeln – förslag till beslut: Ålder och yrke
  Beslut om antal namn på valsedeln – förslag till beslut: 20
  Fastställande av valsedel till KF – förslag till beslut: enl. bilaga (bilaga 10)
  Avsluta nominering till KF – förslag till beslut: att avsluta nomineringen
 23. Övrigt från styrelsen
  Riksstämman 2017
  Kommundagarna 2018
  Valet 2018
 24. Behandling av inkomna motioner
 25. Övriga vid mötet väckta frågor

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.