2018 - Dagordning med Bilagor

Dagordningen för stämman:


 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium för årsmötet (Ordf. + sekreterare + pressinformatör)
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredrag: ”Människan – problemet eller lösningen för en hållbar miljö?
  Gustav Eskhult, Knivstasonen som står 4:a på riksdagslistan
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fastställande av verksamhetsberättelse 2017 (bilaga 1 , 735.3 kB.)
 9. Fastställande av resultat & balansräkning 2017 (bilaga 2 , 161.9 kB.)
 10. Revisorernas berättelse (bilaga 3 , 40.4 kB.)
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Anmälningsärende
  Policy: Centerpartiet, trygg och fri från trakasserier (bilaga 4 , 185.6 kB.)
  Nya stadgar och arbetsordning (bilaga 5 , 470.5 kB.)
  Uppförandekod i Knivsta
 13. Verksamhetsplan och budget 2018 (bilaga 6 , 173.5 kB. och bilaga 7 , 148.8 kB.)
 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2019
  Förslag till beslut:
  Att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter inkl ordförande samt 3 ersättare
  Att styrelsen är beslutsmässig med 4 ledamöter närvarande.
  Att styrelsen själv, utöver ordförande, utser övriga styrelseposter.
 15. Val av ordförande fram till årsstämman 2019 (bilaga 8 , 171.1 kB.)
 16. Val av ledamöter fram till årsstämman 2019 (bilaga 8 , 171.1 kB.)
 17. Val av 3 ombud/ersättare till Distriktsstämman 21/4 i Knivsta (bilaga 8 , 171.1 kB.)
 18. Val av ombud till ev. extra partistämma t.o.m. årsmötet 2019 (bilaga 8 , 171.1 kB.)
 19. Val av revisorer och ersättare, Centerpartiet i Knivsta (bilaga 8 , 171.1 kB.)
 20. Val av representant till Centerdistriktets valberedning (bilaga 8 , 171.1 kB.)
 21. Val av valberedning för Knivstakretsen
 22. Nominering till kommunfullmäktige i Knivsta (KF) för Centerpartiet
  Fastställande av kandidatförsäkran – förslag till beslut: Enligt bilaga (bilaga 9 , 62.8 kB.)
  Beslut om antal valsedlar – förslag till beslut: Standardantal
  Beslut om personuppgifter på valsedeln – förslag till beslut: Ålder och yrke
  Beslut om antal namn på valsedeln – förslag till beslut: 20
  Fastställande av valsedel till KF – förslag till beslut: enl. bilaga (bilaga 10 , 154.3 kB.)
  Avsluta nominering till KF – förslag till beslut: att avsluta nomineringen
 23. Övrigt från styrelsen
  Riksstämman 2017
  Kommundagarna 2018
  Valet 2018
 24. Behandling av inkomna motioner
 25. Övriga vid mötet väckta frågor


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.