För Uppsala läns bästa - Centerpartiet presenterar valplattform

Unn Catarina

Centerpartiet i Uppsala län har presenterat sin valplattform för kommande mandatperiod 2022-2026. Bland prioriteringarna betonas en likvärdig och jämställd vård i hela länet, höjda miljö- och klimatambitioner samt vikten av en livskraftig landsbygd.

För att stärka möjligheten att kunna bo och verka i hela länet vill Centerpartiet driva på för att det finns primärvårdsmottagningar i länets mindre orter, samtidigt som arbetet med att bygga ut närvårdsplatser runtom i länet måste fortsätta. Dessutom bör Region Uppsala i samband med upphandlingar verka för att gynna lokal och hållbar livsmedelsproduktion liksom ett gott företagsklimat.

- För Centerpartiet är det helt avgörande att driva en politik som verkar för hela Uppsala läns bästa. Därför är det väldigt glädjande att vi idag kan presentera en valplattform med politik som möjliggör en hållbar utveckling i länets alla delar, säger Centerpartiet i Uppsala läns distriktsordförande och riksdagsledamot Catarina Deremar.

För att öka tillgängligheten och samtidigt skapa förutsättningar för en mer likvärdig och jämställd vård vill Centerpartiet se att mer resurser riktas till vårdpersonalen och behovet av en god arbetsmiljö. För att behålla och rekrytera fler medarbetare inom vården måste medarbetarna få bättre möjligheter till kompetensutveckling. Samtidigt bör nya chefer inom vården genomföra en obligatorisk chefsutbildning för att säkra ett gott ledarskap i hela vårdkedjan.

Som ett led i att skapa en mer jämställd vård vill Centerpartiet även förbättra förlossningsvården genom att inrätta en barnmorskedriven förlossningsklinik, samtidigt som arbetet med att följa upp och behandla förlossningsskador stärks genom en mer sammanhållen förlossnings- och mödravård. Centerpartiet vill också att forskning på sjukdomstillstånd som är vanligare hos kvinnor ska prioriteras i högre utsträckning än idag.

- När det kommer till kvinnors hälsa släpar utvecklingen efter. Här måste vi ta ett bättre helhetsgrepp från sjukvårdens sida om alla i Uppsala län ska få den jämlika och jämställda vård som de har rätt till, säger Centerpartiets regionråd Unn Harsem.

Valplattformen slår också fast att Region Uppsalas verksamheter ska nå nettonollutsläpp senast 2040. Här har Region Uppsala en jätteviktig funktion att fylla genom att agera för energieffektiviserande åtgärder i de egna verksamheterna, men också genom att verka för en utbyggd kollektivtrafik och hållbara transporter präglade av effektivitet och krav på fossilfria fordon och drivmedel.

- Uppsala län är en växande region där såväl stad som land bidrar till hög innovationskraft och hållbara lösningar för framtiden. Det måste vi bli bättre att ta vara på, säger Catarina Deremar.

Centerpartiets prioriterade områden inför kommande mandatperiod:

  • Livskraftig landsbygd
  • En likvärdig och jämställd vård i hela länet
  • Höjda miljö- och klimatambitioner

Hela valplattformen går att läsa här: VALPLATTFORM 2022 , 349.4 kB.